DSpace Repository

YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI: BAKIRKÖY ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Tozanlı, Gülten
dc.date.accessioned 2019-09-07T10:46:50Z
dc.date.available 2019-09-07T10:46:50Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5191
dc.description.abstract ÇalıĢmanın amacı, yerel yönetimlerden biri olan belediyelerde sosyal belediyecilik hizmetlerinin ne düzeyde ve hangi alanlarda uygulandığını belirlemektir. ÇalıĢma gerçekleĢtirilirken öncelikle geniĢ bir literatür taraması yapılmıĢ daha sonra Bakırköy Belediyesi‟nin, 2013 ve 2014 yılındaki sosyal belediyecilik anlamındaki tüm faaliyetleri Bakırköy Belediyesi‟nin faaliyet raporlarından, bülten, dergi vb. çalıĢmalarından hareketle tespit edilmiĢtir. Günümüzde yerel yönetimler, sosyal yardımlar, eğitim, sağlık, konut gibi temel sosyal politikaların yerel düzeyde sağlanmasında ve kendi birimlerindeki vatandaĢların refahının bizzat kendi faaliyetleri ile artırılmasında etkin bir kurum olarak görev almaktadırlar. 21. yüzyılın bir önceki yüzyıldan aldığı temel miraslardan biri küreselleĢme olgusu ve süreçleri iken bir baĢkası yerelleĢmedir. YerelleĢme eğiliminin bir ürünü olan yerel yönetimlerin, akla gelen en önemli birimi Ģüphesiz ki belediyelerdir. Bu nedenle hazırlanan çalıĢmada yerel yönetim kavramı, Türkiye‟de uygulanan sosyal belediyecilik faaliyetleri, bu çerçevede sosyal devlet ve sosyal sorumluluk kavramları ve örnek olarak Bakırköy Belediyesi incelenmektedir. Sonuç olarak, Bakırköy Belediyesi tarafından 2013 - 2014 yılları arasında sosyal belediyecilik anlayıĢı çerçevesinde yerine getirilmesi gereken birçok hizmetlerin bir önceki yıla göre artıĢ göstermek suretiyle gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢtir. Belediye tarafından yapılan bu çalıĢmalar, birçok fonksiyonları icra ettiği gibi, sosyal politikayı gerçekleĢtirmenin ve sosyal devlet olmanın gereğini de yerine getirmiĢ olmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Sosyal Politika tr_TR
dc.subject Yerel Yönetim tr_TR
dc.subject Sosyal Belediyecilik tr_TR
dc.subject Social Policy tr_TR
dc.subject Local Authority tr_TR
dc.subject Social Municipality tr_TR
dc.title YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI: BAKIRKÖY ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The aim of this study is to determine whether the social municipal services is one of the local governments in municipalities and at what level applied in what areas. Work performed by firstly reviewing an extensive literature then searching Bakırköy Municipality‟s all activities in 2013 and 2014, and in terms of social municipality from the Bakırköy Municipality activity reports, news letters, magazines and so on. Today, local governments, education, health, the provision of basic social policies at the local level, such as housing and welfare of the citizens are taking an active role in their own units to increase a company in it sown activities. One of the main heritage of the 21st century has received from the previous century Madiran globalization and localization processes while some one else. Local governments, which is a product of decentralization, that come to mind are undoubtedly the most important unit of the municipality. There fore, the concept of local government in work, social municipal activities implemented in Turkey, the welfarestateand social responsibility concepts in this context and as an example Bakırköy Municipality is examined. As a consequence, by Bakırköy Municipality between 2013 and 2014 years must be fulfilled within the framework of social municipality understanding of many services have been identified as performed by increases compared to the previous year. This work done by them unicipality, as he performed many functions, it is fulfilling the need of achieving the social policy and the social state. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 121 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Tozanlı, Gülten, YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI: BAKIRKÖY ÖRNEĞİ(2016), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account