DSpace Repository

MALİ KÂRDAN TİCARİ KÂRA GEÇİŞ UYGULAMASINDA KAYIT VE RAPORLAMA DÜZENİ

Show simple item record

dc.contributor.author Yücel, Kenan
dc.date.accessioned 2019-09-07T10:38:42Z
dc.date.available 2019-09-07T10:38:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5190
dc.description.abstract KüreselleĢeme ile iĢletmeler tarafından hazırlanmıĢ olan finansal tabloların tüm finansal tablo kullanıcıları için ortak bir anlam ifade etmesinin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Dolayısıyla finansal raporlaman birliğini sağlamak amacıyla “Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu” tarafından yayınlanmıĢ olan finansal raporlama standartları, birçok ülke tarafından benimsenmiĢ ve uygulanmaktadır. Ülkemiz açısından baktığımızda gerek Avrupa Birliği Kriterlerine uyum için olsun, gerekse de uluslararası anlamda finansal raporlama birliğini sağlamak amacıyla olsun bu standartlar “Türkiye Muhasebe Standartları” adı altında Türkçe‟ ye çevrilerek yürürlüğe konmuĢtur. ġuan ülkemizde beli büyüklükteki Ģirketlerin kullanmakta olduğu bu standartlar, önümüzdeki yıllar da bütün iĢletmeler tarafından kullanılacağını ön görmekteyiz. Ülkemizde TMS/TFRS standartları ile benimsenmiĢ olan finansal raporlama sistemi arasında önemli farklılıklar mevcuttur. Ülkemiz vergi mevzuatına göre hazırlanmıĢ olan finansal tablolar, TMS/TFRS kapsamında yeniden hazırlandığı zaman her iki uygulama açısından çok farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Vergi yasalarına göre hazırlanmıĢ finansal tablolar vergi etkisini ön plana çıkarırken TMS/TFRS hükümlerince hazırlanan finansal tablolar iĢletmenin gerçek finansal durumunu ve finansal yapısını sunmayı ön planda tutmuĢtur. Bu çalıĢmanın amacı, ticari kâr ile mali kâr farkının nasıl oluĢtuğunu açıklamaktır. VUK ve TMS/TFRS uygulamaları açısından incelenen finansal tablo kalemleri her iki uygulama için ayrı baĢlıklar altında ele alınarak gerekli olan açıklamalar yapılmıĢtır. Son bölümde uygulama çalıĢması yapılarak VUK ve TMS/TFRS farklılıklarını gösteren bilanço ve gelir tablosu hazırlanarak konunun pekiĢtirilmesi amaçlanmıĢtır tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Türkiye Muhasebe Standartları tr_TR
dc.subject Değerleme tr_TR
dc.subject Değerleme Yöntemleri tr_TR
dc.subject Ertelenmiş Vergi tr_TR
dc.subject Ticari Kâr ve Mali Kâr tr_TR
dc.subject Vergi Usul Kanunu tr_TR
dc.subject Raporlama tr_TR
dc.subject Valuation Methods tr_TR
dc.subject Deferred Tax tr_TR
dc.subject Trading Profit and Financial Profit tr_TR
dc.subject Tax Procedure Law tr_TR
dc.subject Reporting tr_TR
dc.subject Turkey Accounting Standards tr_TR
dc.title MALİ KÂRDAN TİCARİ KÂRA GEÇİŞ UYGULAMASINDA KAYIT VE RAPORLAMA DÜZENİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The importance of expressing a mutual sense of globalization and financial statement prepared by enterprises is increasing some more for all financial statement users day by day. Therefore, the financial reporting standards published by “International Accounting Standards Board” in order to secure uniformity of the financial reporting have been adopted and performed by the many countries. When we look from the viewpoint of our country, these standards have been entered into force by translating to Turkish under the name of “Turkey Accounting Standards” with purpose of either conformity with The European Union Criteria or internationally securing uniformity of the financial reporting. We predict that these standards used by certain-sized companies in our country at present will be used by all enterprises in the upcoming years. There are significant differences between the adopted financial reporting system and TMS/TFRS standards in our country. When the financial statements prepared in accordance with tax legislation of our country are prepared again within the scope of TMS/TFRS, very different results arise in the sense of both practices. While the financial statements prepared in accordance with tax law bring tax effects into the forefront, the financial statements prepared in accordance with the provisions of TMS/TFRS prioritize to present the actual financial condition and financial structure of enterprise. The purpose of this study is to explain how the difference between the trading profit and financial profit occurs. The financial statement items examined in terms of VUK and TMS/TFRS practices have been examined under the different titles for both practices and necessary statements have been made. The consolidation of the subject has been aimed by preparing the balance sheet and income statement showing the differences between VUK and TMS/TFRS making the application study in the final section. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 104 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Yücel, Kenan, MALİ KÂRDAN TİCARİ KÂRA GEÇİŞ UYGULAMASINDA KAYIT VE RAPORLAMA DÜZENİ(2016), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account