DSpace Repository

BELEDİYELERDE YAPI KONTROL İŞLERİ : FATİH BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Ercan, Mehmet
dc.date.accessioned 2019-09-06T08:28:59Z
dc.date.available 2019-09-06T08:28:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5189
dc.description.abstract Belediyelerdeki yapı kontrol mekanizmasının amacı, belediyelerin mücavir alan sınırları içinde yapılacak planlar ve bu planlar doğrultusunda inĢa edilecek resmi ve özel bütün yapıların plan, fen, sağlık ve çevre Şartlarına uygun teĢekkülünü sağlamak, yapıların var olan imar planına uygun olarak inĢası ve tarihi dokunun korunması, Ģehirde inĢa edilen yapıların planlara göre ve gerekli yasal Ģartları sağlayacak güvenilirlik ve kalitede olması için takip ve denetim çalıĢmalarını gerçekleĢtirmektir. Canlılar için yapı ne kadar önemli ise yapının denetimi de yapı için o kadar önemli ve gereklidir. Çünkü yapı, direkt olarak insana hizmet eden ve hayatının hemen hepsini geçirdiği alandır. Evde, iĢte, sosyal hayatta ve sayamayacağımız birçok alanda yapı ve insan iç içedir. Yapı kontrol mekanizması belediyelere göre değiĢiklikler gösterse de, yapıyı kontrol etmek ve doğabilecek herhangi bir sıkıntının erken tespitini yaparak müdahalede bulunmak ortak amaçtır. Gecekondu yapılaĢmanın önüne geçebilmenin ve yapıların plan, fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun olarak yapılmasının tek yolu budur. 1999 yılında yaĢanan Marmara depremleri bu iĢin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğinden, bu konuda ilk ciddi adımlar bu tarihten sonra atılmıĢtır. Belediyelerdeki bu yapılar belli kurallara göre kurulur, hareket eder ve yetkilerini kanunlardan alırlar. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve bu kanunların yönetmelikleri bu iĢleyiĢ için çıkarılmıĢ baĢlıca düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerde mevcut yapılar için neler yapılacağı, yeni yapıların nasıl projelendirileceği, inĢaatların nasıl yapılacağı gibi temel kurallar belirtilmiĢtir. Belediyelerdeki yapı kontrol iĢleri sadece yapıların inĢası, denetlenmesi ve bunların iĢ ve iĢlemlerinden ibaret değildir. Bu kalemin dıĢında kurum içi iĢ ve iĢlemler, kurumlar arası iĢ ve iĢlemler, özel-tüzel kiĢi iĢ ve iĢlemleri de yapı kontrol iĢleri adı altında yapılmaktadır. Bu iĢ ve iĢlemler incelendiğinde bu alandaki iĢ yoğunluğunun yapı kontrol iĢ ve iĢlemlerinden daha fazla olduğu görülmüĢtür. Zira bu iĢ ve iĢlemler binlerce evrak, yazıĢma ve kontrolden meydana gelmektedir. Dolayısıyla belediyelerin yapı kontrol mekanizmalarında büyük bir iĢ yükü ve sorumluluk bulunmaktadır. Bu durum acilen çözülmesi gereken birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Aksi takdirde yapı kontrol iĢlerinden ve bu iĢlerin yapıldığı yapı kontrol mekanizmasından istenen verimin alınması olanaksızdır. Belediyelerin yapı kontrol iĢlerinde kendi iç iĢleyiĢleri, çevresel faktörler, yapı denetim kuruluĢları, müteahhitler, mevzuat, yargı ve bilinçsizlikten kaynaklanan sorunlar sebebiyle zorluklar yaĢanmakta, aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu sorunların çözümü hem belediyelerin iĢlerini ve iĢleyiĢi kolaylaĢtıracak, hem de canlıların daha yaĢanabilir bir çevreye kavuĢmasına yardımcı olacaktır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Belediye tr_TR
dc.subject Yapı kontrol işleri tr_TR
dc.subject Denetim tr_TR
dc.subject Municipal tr_TR
dc.subject Building control works tr_TR
dc.subject Inspection tr_TR
dc.title BELEDİYELERDE YAPI KONTROL İŞLERİ : FATİH BELEDİYESİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The purpose of building control mechanisms in municipalities, the plans will be held in the adjacent area boundaries, and this will be built in the planned line with all public and private nature of the plan, science, ensure the formation of appropriate health and environmental conditions, built in accordance with the development plan, which has the structure and history of tissue preservation, the city according to the plan of the building was built and the necessary legal requirements to provide the reliability and quality that is to perform monitoring and control to work. How important is it to live in the building structure for the control structure that is important and necessary. Because the structure is directly serving the people and the area he spent almost all of his life. At home, at work, in social life and the internal structure and teeming with people counting will not get into many areas. Although changes in the structure according to municipal control mechanism to control the structure and is to identify any problems early intervention by the common purpose that may arise. Slums are now being able to structure and structuring plan into science, this is the only way to be in compliance with health and environmental conditions. Marmara earthquake that occurred in 1999 showed how important this work, the first serious steps in this regard have been taken after that date. This is done according to certain rules established by the municipalities, they receive moves and powers of the law. No. 2863 Law on Protection of Cultural and Natural Heritage, 3194 Zoning Law, the Building Control Act 4708 and the regulations of this law are the main regulations issued for this operation. What will be done toexisting structures in these arrangements, how to design the new building, such as how to do basic rules of construction it is indicated. Building control only works in the municipal building of the structure, it is not just the inspection and their business and operations. in-house business and operations outside of the pen, inter-agency business and operations, special-entity business structure and operations are carried out under the name of the control tasks. The business and operations have been shown to be more control of the business and operations of the business structure density in this area is examined. Because this business and process thousands of documents, correspondence and control occur. Thus, there is a big workload and responsibilities of the municipal building control mechanisms. This situation brings with it many problems to be solved urgently. Otherwise, the structure and control jobs from the receipt of the yield required from the control mechanism structure that is impossible to do these things. Their inner workings in the affairs of the municipal building control, environmental factors, the construction supervision agencies, contractors, legislation being experienced difficulties due to problems arising from the judgment and unconsciousness, disruptions occur. The solution to these problems and to facilitate their work and functioning of the municipality, it will help both to attain a more livable environment of living. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 137 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Ercan, Mehmet, BELEDİYELERDE YAPI KONTROL İŞLERİ : FATİH BELEDİYESİ ÖRNEĞİ(2016), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account