DSpace Repository

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarinda PEEP Uygulamasının Arteriyel Oksijenasyon ve Dakika Ventilasyonu Üzerine Etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Altıner, M Soner
dc.contributor.author Altıner, Ayşenur
dc.contributor.author Ersoy, Ayşın
dc.contributor.author Altan, Aysel
dc.date.accessioned 2019-07-03T07:47:28Z
dc.date.available 2019-07-03T07:47:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 2149-5769
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2514
dc.description.abstract Amaç: Laporoskopik kolesistektomi tekniğine bağlı olarak, CO2 pnömoperitonyumu ve artmış intraarteryal basinç (İAB); mekanik, hemodinamik ve respiratuar yan etkileri ortaya çıkarmakta, bu da hipoksemi, hiperkapni, hemodinamik instabilite ve oksijenasyonda bozulmaya neden olabilmektedir. Temel problemler; fonksiyonel rezidüel kapasitenin azalması, ventilasyon/perfüzyon dengesinin bozulması ve peritondan emilen CO2 nin sempatik stümülasyona yol açmasıdır. Bu fizyopatolojik mekanizmalar perioperatif dönemde mekanik ventilasyon uygulamasının ve uygulanacak anestezik yöntemin gözden geçirilmesini gerektirir. Materyel ve Metod: Laporoskopik kolesistektomi operasyonunda, 5 cm H2O PEEP uygulanmasının ETCO2, dakika ventilasyonu ve arteriyal oksijenasyon üzerine etkilerini araştırdığımız çalışmamızda, 40 hasta rastgele 2 gruba ayrıldı. Her iki gruba da genel anestezi indüksiyonu 1μgrkg-1 fentanil, 2 mg/kg propofol ile gerçekleştirildikten sonra endotrakeal entübasyon 0.15 mg/kg sisatrakuryum ile uygulandı. Anestezi idamesi %50/50 O2/N2O oranda karışımı içerisinde 0.8-1.2 MAK sevofluran ile sağlandı. Hastaların mekanik ventilasyon parametreleri, CO2 insüflasyonu öncesi; ETCO2 32-36 mm Hg , solunum sayısı 12/dk, inspiriyum/ekspiriyum oranı 1:2, VT 8-10 ml/kg olacak şekilde ayarlandı ve volüm kontrollü mekanik ventilasyon ile solutuldu. İnsüflasyon öncesi, kalp atım hızı (KAH), ortalama arter basıncı (OAB), periferik oksijen satürasyonu (SPO2), ETCO2, dakika ventilasyonu (MV) ve hava yolu tepe basıncı (PIP), kaydedildikten sonra(T0) birinci gruba dahil edilen hastalara 5 cmH2O PEEP ilave edildi (Grup 1). İkinci gruba PEEP ilave edilmeden yukarıdaki parametreler her iki grupta insüflasyon sonrası 5. Dakikada (T1), 30. Dakikada (T2), eksüflasyon öncesi (T3) ve sonrası (T4) olmak üzere toplam 5 kez tekrarlandı (Grup 2). İki grupta da insüflasyon öncesi planlandığı gibi solunum sayısı 12/dakika ve ETCO2 32-36 mmHg olacak şekilde sürdürülmek üzere dakika ventilasyonu ayarlandı. Aynı zamanda, aynı dönemlerde batını şişirmek amacıyla insüfle edilen toplam CO2 miktarı kaydedildi. Arteriyal oksijen satürasyonu ve PaO2 için arteriyal kan gazı analizleri, indüksiyondan hemen önce (T0), indüksiyondan sonraki 30. Dakikada (T2) ve operasyon bitiminden hemen önce (T4) olmak üzere toplam 3 dönemde değerlendirildi. Bulgular: Grup 2’de, ETCO2 yi 32-36 mmHg arasında tutabilmek için dakika ventilasyonunda kontrol grubuna göre anlamlı oranda artış tespit edildi. Grup1’de, dakika ventilasyonunda artış gerekmedi ve arteriyal oksijenizasyonda başlangıç değerlerine göre anlamlı artış meydana geldi. Sonuç: Laporoskopik operasyonlarda PEEP uygulanması, dakika ventilasyonunda azalma sağlarken arteriyal oksijenizasyonda da iyileşme sağlamaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health tr_TR
dc.subject Laporoskopi tr_TR
dc.subject PEEP tr_TR
dc.subject Dakika ventilasyonu tr_TR
dc.subject Arteriyal oksijenasyon tr_TR
dc.subject Laparoscopy tr_TR
dc.subject PEEP tr_TR
dc.subject Minute ventilation tr_TR
dc.subject Arterial oxygenation tr_TR
dc.title Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarinda PEEP Uygulamasının Arteriyel Oksijenasyon ve Dakika Ventilasyonu Üzerine Etkileri tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol Introduction: The technique of laparoscopic cholecystectomy carried on with carbondioxide pneumoperitoneum may lead to advers events in mechanical, hemodynamic and respiratory systems as the consequence of physiopatological changes such as increased intraabdominal pressure. It may cause hypoxemia, hypercapnia, hemodynamic instability and impairment of oxygenation. Decreased functional residual capasity, ventilation/perfusion imbalance and sympathetic stimulation effects of CO2 that is absorbed from peritoneum are basic problems. In perioperative period, application of mechanical ventilation and anesthesia should be reviewed because of these physiopatological mechanisms. Material and Method: In this study, we aimed to investigate the effects of 5 cm H2O PEEP application on ETCO2, minute ventilation and arterial oxygenation during laparoscopic cholecystectomy operations. The study included total 40 patients and they were randomly divided into two groups. Same anesthetic protocol was applied in both groups. For general anesthesia induction, 1μg/kg fentanyl and 2mg/kg propofol were administered. Following this procedure, endotracheal intubation was applied with 0,15mg/kg dose of cisatracurium. Patients recieved %50 O2, %50 N2O with 0,8-1,2 MAC end-tidal sevoflurane for anesthesia maintanence. Before CO2 insufflation, respiratory parameters were recorded on the respiratory apparatus adjusting ETCO2 32-36 mmHg, respiration rate 12/min., inspiration/expiration rate 1:2, Vt: 8-10 ml/kg. Patients were ventilated by volume controlled mechanical ventilation. Heart rate, mean arterial blood pressure, peripheric O2 saturation (SpO2), ETCO2, minute ventilation(V) and peak airway pressure (PIP) values of all patients were recorded just before insufflation (T0). After recording, 5 cm H2O PEEP was applied to the first group (group1). PEEP was not applied to the second group(group 2). These parameters were repeated in 5 periods such as 5 (T1) and 30 (T2) minutes after insufflation, preexsufflation (T3) and postexsufflation (T4) terms in both groups. Before insufflation period, respiration rate (12/min.) and ETCO2 (32-36mmHg) values were adjusted as planned in both groups and minute ventilation was also adjusted. At the same time, total insufflated amount of CO2 for distending abdomen was recorded at the same terms. Arterial blood gas analysies were made just before induction (while patients were breathing normal room air, T0), 30 minutes after induction (T2) and just before the end of the operation(T4). Results: In our study, we found that minute ventilation to stabilize ETCO2 at 32-36 mmHg was significantly increased in group 2 in which PEEP was not applied. None enhancement was needed in minute ventilation in group 1 and arterial oxygenation was significantly increased in group 1. Conclusion: Application of PEEP in laparoscopic operations provides decreasing of minute ventilation and recovery of arterial oxygenation. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 37 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 57 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Altıner M Soner, Altıner Ayşenur, Ersoy Ayşın, Altan Aysel, Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarinda PEEP Uygulamasının Arteriyel Oksijenasyon ve Dakika Ventilasyonu Üzerine Etkileri(2016), Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account