DSpace Repository

FİNANSAL TABLOLARDA MUHASEBE HİLELERİNİN FARK EDİLMESİ VE ORTAYA ÇIKARTILMA BİÇİMLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Sabankaya, Melek
dc.date.accessioned 2019-06-22T08:24:55Z
dc.date.available 2019-06-22T08:24:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2434
dc.description.abstract Hile anlam bakımından yolsuz olma; yetkiyi kötüye kullanma olarak tarif edilmektedir. Muhasebe sistemi içinde hile; iĢletme hesap, belge ve kayıtlarının belli bir menfaat sağlamak ve baĢkalarını aldatmak amacıyla gerçek durumu yansıtmayacak Ģekilde düzenlenmesi, tahrif edilmesi ve gizlenmesi olarak tanımlanabilir. Hileler; kasti yapılmıĢ olan iĢlemleri saklamak gayesi ile bilerek ve isteyerek yapılmaktadır ve sadece denetim yolu ile meydana çıkartılabilmektedirler. ĠĢletmelerin finansal iĢlemleri, belge ve muhasebe kayıtlarında dolayısıyla da finansal tablolarında yapılan uygunsuz düzenleme, makyajlama, maskeleme, hileler ve yolsuzluklar sadece kar amacı güden veya çıkar sağlanan gruba fayda sağlamakta olup büyük bir toplum üzerinde ciddi zarar ve kayıplara sebebiyet vermektedir. Yapılan bu tür iĢlemler dolayısıyla; borç verenler, çalıĢanlar, satıcılar ve yatırımcılar mikro seviyede devlet ve kamuoyu da makro seviyede etkilenmektedir. Bu nedenle yapılan bu tür iĢlem, hile, yolsuzluk ve makyajlamalar ile maskelemeler büyük bir kesime etki etmiĢ olarak yanıltıcı, eksik, hatalı karar ve sonuçlara neden olmaktadır. Bu tezde öncelikle; hile kavramı ve yöntemleri incelenerek hilenin belirtileri doğrultusunda finansal tablolardaki odaklanmamız gereken hileli hesaplar araĢtırılacaktır. Finansal tablo kavramı; gerçeğe uygun sunuluĢunun ve denetiminin açıklanarak finansal tablolardaki hile kavramı detaylandırılacaktır. Finansal tablolardaki hata ve hilelerin tespiti amacıyla denetim yöntemlerinin açıklanması ve tespit edilmesi hususlarına değinilerek; finansal tablolardaki muhasebe hilelerinin ortaya çıkartılması amacıyla tespit edilen denetim teknikleri için uygulama yöntemlerinin muhasebe hile türleri kapsamında belirlenmesi hedeflenmiĢtir. Model uygulamamız farklı sektörlerde faaliyet gösteren iĢletmelere ait karĢılaĢtırmalı 4 dönem (5 yıl) verileri baz alınarak; bu finansal tablo verilerine, muhasebe hilelerinin ortaya çıkartılma biçimlerinde kullanılan yöntemlerin uygulanarak analiz edilmesi sağlanmıĢ; analiz yöntemleri olarak;  KarĢılaĢtırmalı analiz tekniği;  Dikey (Yüzde) metodu ile ilgili analiz tekniği  Oranlar (Rasyolar) Analiz tekniği Yöntemleri uygulanmıĢ ve incelenmiĢtir. Uygulanan analiz teknikleri sonucunda çıkan veriler değerlendirilerek sektörel- firma ve yıllar itibariyle karĢılaĢtırılarak yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Finansal Tablo tr_TR
dc.subject Hile tr_TR
dc.subject Muhasebe Hileleri tr_TR
dc.subject Kırmızı bayrak tr_TR
dc.subject Finansal Tablo Analiz Teknikleri tr_TR
dc.subject Finansal Tablo Hileleri tr_TR
dc.subject Financial Statement tr_TR
dc.subject Trick tr_TR
dc.subject Accounting Tricks tr_TR
dc.subject Red flag tr_TR
dc.subject Financial Statement Analysis Techniques tr_TR
dc.subject Financial Statement Tricks tr_TR
dc.title FİNANSAL TABLOLARDA MUHASEBE HİLELERİNİN FARK EDİLMESİ VE ORTAYA ÇIKARTILMA BİÇİMLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Trick is defined as being corrupted in terms of its word meaning and also misusing a power metaphorically. Whenever the accounting tricks are taken up with regard to the general accounting theory; it could be defined as arranging the enterprise records, documents and accounts in order to obtain a certain interest and to cheat the others and in the manner not to reflect the actual situation exactly or destroying, altering or concealing such documents, records and accounts as well. The tricks are being make deliberately for the purpose of concealing the transactions carried out and these tricks could be revealed through the audits to be performed only. The inappropriate arrangements, make-ups, masking, tricks and irregularities and corruptions to be made in the financial transactions, documents and accounting records of the enterprises and consequently in the financial statements of the enterprises provide some benefits to the small profit-making or interest-yielded groups only and they may also give rise to the serious damages on the large-scale and significant mass of people. On account of such transactions carried out; the lenders, employees, sellers and investors are affected at the micro level and the government and the public opinion are affected at the macro level. Because of this reason, this kind of transactions, tricks, corruptions, irregularities and make-ups made influence a large mass of people and, further, they may cause some misleading, incomplete and incorrect decisions and consequences as well. In this thesis, first of all; the concept and methods of trick shall be examined and the tricky accounts which we need to focus on the financial statements shall be researched in accordance with the signs and implications of such tricks. The concept of financial statement, its presentation and audit in compliance with the reality shall be described and the concept of trick shall be detailed in the financial statements. The matters of explaining and determining the audit methods shall be mentioned for the purpose of determining the errors and tricks as specified in the financial statements and it is targeted to specify the application methods for the audit techniques determined for the purpose of revealing the accounting tricks in the financial statements in the coverage of the types of accounting tricks. By means of taking as basis four (4) periods (5 years) comparatively pertaining to the enterprises which are carrying out duties in the different sectors in our model application; it is ensured to analyze by means of applying the methods which are used in the methods of revealing the accounting tricks; The following methods have been implemented and examined; -Comparative analysis technique; -Analyze technique relating to the Vertical (Percent) method -Ratios Analysis technique The data which are obtained as a result of the analysis techniques applied have been evaluated and then tried to be interpreted by means of comparing them by sector, company and years. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 132 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • E-books [32]
    Kurumsal bünyemizde yayımlanan elektronik kitapları içerir.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account