DSpace Repository

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN MERKEZLİ YAKLAŞIMDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLARA YÖNELİK ATIFSAL AKIL YÜRÜTMELERİ VE PEDAGOJİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Gszioğlu
dc.date.accessioned 2019-05-29T11:03:50Z
dc.date.available 2019-05-29T11:03:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2342
dc.description.abstract Eğitim sisteminde yaşanılan aksaklıkları iyileştirme amacı ile 2004 yılında ‘Eğitim Reformu’ gerçekleştirilmiştir. Bir yıl pilot çalışma sonrasında 2005 yılında tüm ülkede uygulanmaya başlanmıştır. Eğitim reformu ile öğretmen ve öğrenenler için yeni roller belirlenmiştir. Öğretmenin merkezde yer aldığı öğrenin pasif katılımı ile yürütülen öğrenme-öğretme süreçlerini içeren öğretmen-merkezli geleneksel yaklaşımlar yerini öğrenenlerin aktif katılımı ile bilgiyi, öğrenme sürecini yapılandırabildiği öğretmenin rehber rolünde bu süreci yönlendirdiği öğrenen-merkezli yaklaşımlara yerini bırakmıştır. Ancak bu değişim süreci beraberinde çeşitli öğretimsel engeller getirmiştir. Eğitimin en önemli unsurlarından biri öğretmendir. Bu yeniliklerin yerini bulması öğretmenlerin uygulamalarını gerektirmektedir. Eğitimde köklü değişikliklerin zorunlu olduğu günümüzde yapılandırmacı ve çoklu zekâ kuramlarının hayata geçirilmesi için sınıf içi uygulayıcıları olan öğretmenlere ciddi sorumluluklar yüklenmektedir. Bu araştırmada öğretmenlerin öğrenen-merkezli yaklaşımda karşılaştığı öğretimsel engellere yönelik atıfsal akıl yürütmelerinin öğrenme-öğretmeye (pedagojik) yönelik sahip oldukları inanç sistemleri arasındaki ilişkinin boyutları incelenmiştir. Öğretmenlerin sahip oldukları pedagojik inanç sistemleri öğrenen-merkezli ve öğretmen–merkezli olmak üzere iki yönde incelenmiştir. Öğretmenlerin öğrenme-öğretmeye yönelik sahip oldukları düşünülen inanç sistemlerinin onların sınıf içi pratiklerini ve yaklaşımlarını etkilediği düşünülmektedir. Öğretmenlerin sahip olduğu pedagojik inanç sisteminin öğrenen-merkezli yaklaşıma olan eğilimi arttıkça öğretimsel süreçlerde karşılaştıkları engellere yönelik içe dönük daha kontrol edilebilir, sürekli olmayan (geçici) atıfsal akıl yürütmeleri gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Dolayısı ile sahip oldukları pedagojik inanç sistemi öğretmen-merkezli yaklaşım eğiliminde ise daha az kontrol edilebilen, sürekli olan (geçici olmayan) dışsal yöneyleminde atıfsal akıl yürütme yapmaları düşünülmektedir. Araştırma eş zamanlı paralel karma yöntem araştırma modeli kullanılarak veri toplama süreci gerçekleşmiştir. Nicel ve nitel veri sağlayan ölçekler ile veriler toplanmış, veri analizi yorumlayıcı ve tümevarımcı biçimde yapılmıştır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme tekniğine başvurulmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarından elde edilen verilerin birbirini destekleyip güçlendirmesi amacı ile karma yöntem araştırma modeli kullanılmıştır. Nicel ve nitel araştırma modellerinin zayıf yönlerini güçlendirmek adına bir arada kullanılmasının araştırmanın güvenirliğini arttıracağı düşünülmüştür. Bu araştırmada kullanılan yöntem ve veri toplama araçları, çalışma grubu bakımından geniş bir perspektif ile durumu inceleme imkânı sunmuştur. Katılımcı öğretmenler öğrenen-merkezli yaklaşımın gerekliliğine dair açıklamalarda bulunmuşlardır. Öğrenenlerin aktif olarak katılmadıkları süreçlerde etkin ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmediğine yönelik inançlarına rağmen sınıf içi pratiklerine bunu tam anlamı ile yansıtamadıkları görülmüştür. Bunun ile ilgili olarak katılımcı öğretmenler öğrenen-merkezli yaklaşıma olan inanç sistemine eğilim gösterseler de kendi eğitim süreçlerinde öğrenen merkezli yaklaşımı çoğunlukla uygulama olarak yaşadıklarından içselleştirememekte ve sınıf içi pratiğine doğru bulduklarını değil kendilerinin de eğitim sürecinde yaşadığı öğretmen merkezli yaklaşımın boyutlarını yansıtmaktadırlar. Katılımcıların öğrenen-merkezli yaklaşımın pratiğine ilişkin yeterliliğe sahip olmadıkları görülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Öğretimsel engeller tr_TR
dc.subject Pedagojik inanç tr_TR
dc.subject Öğrenen-merkezli tr_TR
dc.subject Öğretmen-merkezli tr_TR
dc.subject Atıfsal akıl yürütme tr_TR
dc.subject Intructional obstacles tr_TR
dc.subject Pedagogical belief tr_TR
dc.subject Learner-centered tr_TR
dc.subject Attributional reasoning tr_TR
dc.title ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN MERKEZLİ YAKLAŞIMDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLARA YÖNELİK ATIFSAL AKIL YÜRÜTMELERİ VE PEDAGOJİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol ‘Education Reform’ was carried out in order to fix the mulfunction in educational system in 2004. After a local practice for a year, it started to be applied in the whole country in 2005. With the educational reform, new roles for the teachers and learners are determined. Traditional teacher-centered approaches that include the teaching- learning process in which the teacher take place in the center and the passive participations of the learners, have changed into learner –centered approaches in which learners can configure the information and teaching process actively, and the teacher direct this process as a guide. But this changing process brings some instructional obstacles with it. One of the most important elements of education is the teacher .These reforms require teachers’ practices. Nowadays radical changes are essential in education, to perform constructivist and multiple intelligence theories, teachers are given important responsibilities as classroom performances. İn this work the extentes of the relationship between the teachers, the attiributional reasoning intended to the instructional obstacles which they faced through the learner-centered approach and the belief systems they have about learning and teaching (pedagogical) are examined .The pedagogical belief systems that the teachers have are examined in two ways , as teacher-centered learning and student-centered learning it is thought that the belief systems of the teachers about learning and teaching affect their practices and approaches in the classroom. As the tendency of the teachers’pedagogical views to learning-centered approach increases, it is expected to realize inward, more controllable, noncontinuous (temporary) attributional reasoning about the obstacles faced through instructional process. Because of this it is thought to realize the outward,less controlable and continuous (not temporary) attibutional reasoning in the tendency of the teachers’ pedagogical views to teachers’approach. İn this research datas are collected by using simultaneous parallel integrated method. Datas are collected with scales providing qualitative datas and analyzed in an inductive way. İntegrated method researching model is used for supporting and strengtening the datas which are obtained through the scales used in the resarch it is thought that using quantitative and qualitative research models together make their weak sides stronger and make he research more reliable. The method and data collecting scales that used in this research provide opportunity to examine the status with a wide perspective with regard to study atmosphere and sampling. Participant teachers declare about the necesitty.of learner-center approach. It is seen that teachers can’t reflect in classroom practices exactly despite their belief about the process in which learners take place passively. In relation to this although the participant teachers tend to the belief system about learner- centered approach ,they perform the practices that they have learned before, because they haven’t experienced this approach through their education. It is seen that participant teachers don’t have enough ability about the practice of learner-centered approach. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 104 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account