DSpace Repository

SİVİL HAVACILIK KALİTE SİSTEMLERİNDE TEKNİK PERSONELİNİN YETKİLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Turan, Ercüment
dc.date.accessioned 2019-05-10T08:35:50Z
dc.date.available 2019-05-10T08:35:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1813
dc.description.abstract Kalitenin tanımı, bilim adamların yapmıĢ olduğu çalıĢmalara göre farklılık göstermektedir. Bu tanımlamaların buluĢtuğu ana nokta müĢteri olmaktadır. MüĢterinin isteği ve beklentileri kalite tanımlamalarını Ģekillendirmektedir. Bir lira verdiğiniz bir tükenmez kalemi kullanma süresi hakkındaki beklenti, o kalemin kalitesini belirlemektedir. Beklentiniz bir hafta iken tükenmez kalemi iki ay kullanmanız, o kalemi kaliteli kılar. Kısaca; “kalite, müĢterilerin beklentilerini karĢılamak veya beklentilerin üstünde bir hizmet sunmaktır‟‟ denilebilinir. Bu kavram dahilinde Sivil Havacılıkta Kalite nasıl Ģekillenmektedir? Bu sorunun yanıtı için can güvenliği faktörünün kalite tanımlamasında nerede olduğunu bilmek gerekir. Kısaca hiçbir müĢteri varmak istediği yere hayatını kaybederek gitmek istemez. Havayolu seyahati sırasında hizmetin mükemmelliği bir kalite kıssası olmakla birlikte, müĢterinin sevenlerine zamanında kavuĢması, havacılıkta kalitenin tanımlamasını belirler. Havacılık bünyesinde çalıĢanların büyük bölümü “Havacılıktaki kurallar kan ile yazılmıĢtır” cümlesini sıkça kullanırlar. Bunun nedeni, yapılan hatalar neticesinde gerçekleĢen kazalarda ölüm ve yaralanmaların büyük boyutta olmasıdır. Kazaları önlemek amacıyla yapılan „Kaza Kırım AraĢtırmaları‟ sonucu havacılık kuralları ortaya çıkmaktadır. Bu kurallar havacılıkta kullanılan kalite sistemlerinin ana dayanak noktası olmaktadır. Bu bağlamda Türk Sivil Havacılık camiasında faaliyet gösteren firmaların uçuĢ emniyeti konusunda en üst seviyede olması için Türk Sivil Havacılık sisteminin yeniden yorumlanırken, gözden kaçan bir hususu inceleme ve değerlendirme fırsatına sahip olduk. Bu değerlendirmemizde teknik personelin lisanslandırılmasının ICAO (BirleĢmiĢ Milletler Sivil Havacılık Örgütü) lisanslandırma sisteminden, JAA (BirleĢik Havacılık Otoriteleri ) lisanslandırmasına geçiĢte, uçak bakımında önemli bir yer alan komponent bakımında çalıĢan teknisyenlerin yetkilendirilmesinde boĢluk oluĢmuĢ durumdadır. Kanat üstü tabir edilen ( on-Wing ) lisanslandırma adımları tamamlanmıĢken, kanat altı tabir edilen (Off-Wing) lisanslandırma için bir adım söz konusu değildir. Bu konunun yeni bir kural yazımının kanla gerçekleĢmemesi için acilen tamamlanması gerektiği inancındayız. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Türk Sivil Havacılık Otoritesi tr_TR
dc.subject Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi tr_TR
dc.subject Amerika Birleşik Devletleri Sivil Havacılık Otoritesi tr_TR
dc.subject Birleşik Havacılık Otoriteleri tr_TR
dc.subject Lisans tr_TR
dc.subject Turkish civil aviation tr_TR
dc.subject EASA tr_TR
dc.subject FAA tr_TR
dc.subject JAA tr_TR
dc.subject Licence tr_TR
dc.title SİVİL HAVACILIK KALİTE SİSTEMLERİNDE TEKNİK PERSONELİNİN YETKİLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The definition of quality varies according to scientists' studies. Being customer is the common ground of these definitions. Customer demands give shape to quality definitions. The expectation about a pen which costs 1 lira, designates the quality of that pen. Two months of service life,whereas your expectation was one week makes that pen a quality product. Briefly quality is satisfying customer demands or offering the better. How the quality takes form within the scope of Civil Aviation concept? It is necessary to know where the safety concept is in the definition of quality to answer this question. Briefly no customers are supposed to reach the target destination with losing their lives. The excellence of the service during a flight is a quality benchmark. All aviation staff know '' aviation rules are written by blood''. Because of the deaths and injuries occurred as a result of mistakes made aircraft accidents. Aviation rules are written with aviation accident resault of accidents investigate. These rules are a mainstay of quality systems used in aviation. In the context, Turkish civil aviation companys wish to safe aviation guards. When they reviev Turkish civil aviation rules they overlook one subjectof our findings. Our evalation is technical staff license with ICAO rules and JAA rules. While Turkish aviation technical (ICAO) license were converted to JAA license, Rules of component maintenance staff license is absent. On wing licence rules were completed by JAA and EASA but off wing license haven't been completed yet. We wish to this rules is not written by blood so that off wing license rules must be completed express tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 93 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Sivil Havacılık Kalite Sistemlerinde Teknik Personelinin Yetkilendirilmesi Yüksek Lisans Tezi - Ercüment TURAN - İstanbul 2014 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account