DSpace Repository

ENJEKSİYON KALIPLARINDA KARMAŞIK GEOMETRİLERİN OLUŞTURULMASI İÇİN HAVALI MAÇA GELİŞTİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Saygılı, Ahmet Mustafa
dc.date.accessioned 2019-05-08T11:29:38Z
dc.date.available 2019-05-08T11:29:38Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1780
dc.description.abstract Plastik iĢleme teknolojileri her geçen gün geliĢmekte ve binlerce plastik çeĢidi ile hayatımıza girmektedir. Bu çalıĢma içerisinde plastik ürünlerin karmaĢık, ters geometrik formlarının üretimine iliĢkin alternatif bir çözüm geliĢtirilmesi çalıĢılmıĢtır. Dünya üzerinde bu tip çözümler için kullanılan yöntemler bir el parmakları sayısı kadar bile yoktur. ÇalıĢmada mevcut teknolojiler araĢtırılmıĢ ve elde edinilen bilgiler yeni yöntem olan Havalı Maça geliĢtirilmesinde kullanılmıĢtır. Malzeme Bilimi, Elektronik Bilimi, Kalıp Teknolojileri Bilimlerinde detaylı araĢtırmalar yapılmıĢ, hedef ürün ve mevcut teknikler için patent ve standartlar incelenmiĢtir. Tasarım evrelerinde bu elde edinilen bilgilerden faydalanılarak, Havalı Maça ve kalıp tasarım süreçlerinde kullanılmıĢtır. Tasarım sürecinde yapılan katı modelleme, mekanik analizler ve soğutma analiz çalıĢmaları tez içerisinde detaylı olarak çalıĢılmıĢtır. Havalı Maça yöntemi ile kalıp içerisindeki parça sayısının azaltılması sağlanmıĢ olup, kalıbın daha sağlıklı ve hızlı soğumasına imkan verdiği tespit edilmiĢtir. Havalı Maça‟dan, ürün conta bölgesine verilen basınçlı hava , conta bölgesindeki 180 °C „deki eriyik plastiği 5 Sn‟de 146 °C ye düĢürdüğü analizler ile tespit edilmiĢtir. Maça bölgesinin soğumasına etki ettiği yapılan analizler ile gözlemlenmiĢtir. Bunun yanı sıra Aircore maçası içerisinde oluĢturulan özel su geçiĢ kanallarının ürünün soğutma süresine etki ettiği gözlemlenmiĢtir ( Conformal Cooling ). Böylelikle kalıp soğutma çevrimi süresinde yaklaĢık 1/3 oranında azalma olduğu görülmüĢtür. Kalıp içi durumların tespitinde, CFD - Plastik enjeksiyon prosesi simülasyon programı, Moldex 3D kullanılmıĢtır. Bu sayede proses ve ürün üzerinde optimizasyon yapma imkanı oluĢmuĢtur. Kalıp içi analizlerde plastiğin 1.27 sn içerisinde dolum yaptığı görülmüĢtür. Dolum aĢamasında maksimum basınç 64.5 Mpa olarak gözükmektedir. Dolum sürecinin %35.2 kısmında basınç seviyesi 5.34 Mpa seviyelerinde gözükmektedir. Yapılan enjeksiyon baskı çalıĢmalarında bu değerler dikkate alınarak çalışılmıştır. Tasarım ve imalat süreci tamamlanan kalıp ile yapılan denemeler sonrasında, akademik tezin hedefi olan, plastik enjeksiyon kalıplarında ters açılı conta kanalını oluşturabilmek için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmanın ileriki süreçlerinde değişik malzemeler ve farklı geometrik formlar ile çalışmalar yapılması önerilmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Enjeksiyon Kalıplama tr_TR
dc.subject Plastik Kalıplar tr_TR
dc.subject Konforlu Soğutma tr_TR
dc.subject Gaz Destekli Enjeksiyon Kalıplama tr_TR
dc.subject Modelleme ve Analiz tr_TR
dc.subject Injection Molding tr_TR
dc.subject Plastic Mold tr_TR
dc.subject Conformal Cooling tr_TR
dc.subject GAIM tr_TR
dc.subject Modeling and Analysis tr_TR
dc.title ENJEKSİYON KALIPLARINDA KARMAŞIK GEOMETRİLERİN OLUŞTURULMASI İÇİN HAVALI MAÇA GELİŞTİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Owing to developing of plastic industry, the researches about plastics rose. In this study, an alternative solution for the production of reverse geometric and complex forms development was studied. The method used for these solutions on the world are very scarce. In this study, existing technologies have been investigated and obtained information was used to develop the new method, the air core. Conducted detailed research in Materials Science, Electronic Science, Mould Technology Science, patents and standards for target products and techniques available were examined. Obtain this information acquired in the design phase was used in air core and mold design process. The solid modeling in the design process, mechanical analysis and analysis of cooling was studied in detail in the thesis. It is provided that reducing the number of parts within the mold by air core method. Altough , a more healthy and rapid cooling of the mold has been found to allow. The compressed air ,sent from the air core to the gasket, reduced of molten plastic‟s temperature from 180 °C to 146 °C for 5 seconds. In addition to this, the particular water passage formed in the Air Core was observed to influence the product cooling time(Conformal Cooling). Thus, mold cooling cycle time is about 1/3 reduction was observed. CFD - Plastic injection molding process simulation program, Moldex 3D was used for detection of inside of mold. In this way, optimization possibilities are occurred of the process and product As a result of analysis of in-mold, plastic filling has been seen that in 1.27 sec. In the filling stage seems to be the maximum pressure of 64.5 MPa. At 35.2% of the filling process, the pressure level shown by the 5.34 MPa level. In the injection molding operation, these values are taken into account. After the trials with design and manufacturing process is completed mold, which is the target of an academic thesis, new method has been developed to create a reverse angle on the plates gasget channel form for injection molds. Next in the process of this study, different materials and different geometrical forms of the trials are recommended. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 187 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag SAYGILI, Ahmet Mustafa, Enjeksiyon Kalıplarında Karmaşık Geometrilerin Oluşturulması İçin Havalı Maça Geliştirilmesi, Yüksek lisans Tezi, İstanbul, 2014 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account