DSpace Repository

INTERNATIONALIZATION OF LOCAL GOVERNMENTS AND THEIR CONTRIBUTION IN MAKING FOREIGN POLICY

Show simple item record

dc.contributor.author Aslan, Ümit
dc.date.accessioned 2019-05-07T08:17:20Z
dc.date.available 2019-05-07T08:17:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1728
dc.description.abstract Küreselleşme, gelişmiş dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal olayların dünyanın başka toplumları üzerinde de etkili olduğu ve toplumlar arasındaki karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı bir süreci ifade etmektedir. Teknolojik devrim ve uygulanan neo liberal politikalar sonucunda kentleşme ve küreselleşme süreçleri, günümüz ulus-devletinin nitelik ve yapısını ve yerleşik dünya düzeninin işleyiş ve biçimlenmesini değiştirmektedir. Tarihsel süreçte daha çok geleneksel devlet aygıtının bir alt yönetsel kademesi olarak algılanan ve temel işlevi, kamusal hizmetlerin ölçek ekonomisi ve etkin kaynak kullanımı amacıyla halka en yakın yönetim birimlerince yürütülmesini sağlamak olan yerel yönetimler, demokrasinin gelişme sürecinde halkın yönetime katılmasının önem kazanması ile, demokratik yönetimin temel birimleri olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. Son dönemlerdeki gelişmeleri ile işlevsel ve niteliksel bir dönüşüm içerisine giren bu kuruluşlar, küreselleşme ile birlikte ekonomik, sosyal ve özellikle siyasal boyutlarıyla farklı bir konumlandırmaya tabi tutulmaktadır. Kentsel alanların ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel gelişmede sahip oldukları stratejik konumları, uluslararası arenada da giderek artan bir etkinliğe sahip olmalarına yol açmaktadır. Uluslararası gündem maddeleri, giderek artan oranda yerel olguları da kapsamaktadır. Yerel yönetimlerin kendi aralarındaki uluslararası örgütlenmeleri gün geçtikçe güçlenmekte, uluslararası kuruluşların yerel yönetim ilgisi de aynı şekilde artmakta ve sonuç olarak küreselleşme ile yerel yönetimler ulusal ve uluslar arası ölçekte yeniden konumlandırılmaktadır. Bu çalışmada yerel yönetimlerin globalizme paralel olarak uluslararasılaşması ve dış politika üzerine etkileri ele alınmış ve Avrupa Birliği bağlamında Türkiye’deki gelişmeler incelenmiştir. Çalışmanın giriş bölümü sonrasındaki ikinci bölümünde yerel yönetimlerin tarihsel gelişimine, globalleşme ve yerel yönetim ilişkisine, işlevsel ve niteliksel dönüşüm sürecine ve bununla ilgili analize yer verilirken, üçüncü bölümde yerel dinamiklerin dış politika yapımına katkıları ve yerel yönetimlerin uluslararası alanda daha fazla yer almaları veyerinden yönetim kavramının doğuşu incelenmektedir. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise yerel yönetimlerin demokratikleşme sürecine katkıları ile bu bağlamda Türkiye’de yerel yönetim-demokratikleşme ilişkisi ve Avrupa Birliğinin Türkiye’de desteklediği demokratikleşme projelerine yer verilmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.title INTERNATIONALIZATION OF LOCAL GOVERNMENTS AND THEIR CONTRIBUTION IN MAKING FOREIGN POLICY tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The globalization has the meaning of a process, which any economic, social, cultural and political matters occur in anywhere in the developed and globalized world have affects over other communities of the world and it cause to increase at the interrelations between the communities more and more. As the result of technological revolution and applied neo liberal policies, the urbanization and globalization processes change the operation and shaping of characteristics and structure of today’s nation-states and the operation and shaping of the current world order. The local governments, which were mostly perceived as one of low administrative level of the traditional state apparatus and its main function is to provide conducting the public services by means of the management unit which is closest to the community in order to achieve scale economy and efficient use of resources, has been begun to be assumed and named as the fundamental units of democratic government together with the increasing importance of the participation of the community in government. These foundations, which have entered in a functional and qualitative transformation process with their development lived in recent periods, are being subject to a different positioning regarding their economic, social and political dimensions together with the globalization. The strategic positions of urbanized areas that have over economic, political and socio cultural developments cause them to have a more and more increasing effectiveness at international arena. The international agenda items increasingly include also local issues. The organization of the local government among them goes from strength to strength with each passing day and the interest of international organizations in local governments increase accordingly and as the result of this process, the local governments are being positioned again in the national and international scales together with the globalization. The internationalization of the local governments in parallel to the globalization and their affects over foreign affairs are discussed and the developments in Turkey are analyzed in scope of the European Union membership process. Following the introduction part of thestudy, the historical development of local governments, relation between globalization and local governance, functional and qualitative transformation process and the analyses related with this issue are given place in second chapter and contributions of local governments in foreign policy making and local governments’ occupying more place at international arena and arising of decentralization are analyzed in third chapter. And in the fourth chapter, the contributions of local governments in the democratization process and relation between the democratization and local government in Turkey within this scope and the democratization projects in Turkey supported by European Union are given place. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 90 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account