DSpace Repository

7.-8. SINIF ÖZEL OKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN SINAV KAYGISI ĠLE ANABABA TUTUMLARI VE MÜKEMMELİYETÇİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Küçüker, Bilge
dc.date.accessioned 2019-04-11T08:07:14Z
dc.date.available 2019-04-11T08:07:14Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1372
dc.description.abstract ÖZET Bu araĢtırmada ortaokul öğrencilerinin anne-baba tutumlarının mükemmeliyetçi kiĢilik özelliklerini ve sınav kaygısını yordayıp yordamadığını belirlemek amaçlanmıĢtır. Anne ve baba tutumları, bireyin sağlıklı bir kiĢilik yapılandırması, akademik geliĢimi ve aynı zamanda bireyin sosyal ve uyum becerilerini geliĢtirebilmesi için Aile DanıĢmanlığı alanının önemli konuları arasında yer alır. Yurtdışında ve ülkemizde anne-baba tutumu ile ilgili önemli sayıda araştırma göze çarpmaktadır. Son yıllarda uygulanan eği tim sisteminde sınavların hayatımızdaki yerinin ve öneminin artması ile sağlıksız anne ve baba tutumlarının öğrenci üzerinde baskı oluşturması öğrencide mükemmeliyetçi kiĢilik özelliklerini ve sınav kaygısının yaygınlığı arttırmıĢtır. Bu araĢtırmadan yola çıkarak anne-baba tutumlarının, mükemmeliyetçi kiĢilik ve sınav kaygısını, ne kadar etkilediği, öğrencinin sınıf düzeyine, cinsiyetine, algılanan akademik baĢarı düzeyine, anne-babanın birliktelik durumuna ve sosyo-ekonomik düzeye göre farklılık göstereceği düĢünülmektedir. AraĢtırma 7. ve 8. sınıfa devam eden 150 ortaokul öğrencisi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğrencilerin sınav kaygısına iliĢkin verilerini saptamak amacıyla Sınav Kaygısı Envanteri (Öner, 1990), Ana-Baba Tutum Ölçeği (Kuzgun ve Eldeleklioğl u, 2005) ve Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Özbay ve TaĢdemir 2003) kullanılmıĢtır. Demografik değiĢkenlere iliĢkin veriler araĢtırmacı tarafından hazırlanan “KiĢisel Bilgi Formu” kullanılarak elde edilmiĢtir. AraĢtırmada anne -baba tutumlarının ve mükemmeliyetçiliğin öğrenci üzerinde sınav kaygısını yordayıp yordamadığı çoklu doğrusal regresyon analizi tekniği ile belirlenmiĢtir ve bunun sonucunda, anne-baba tutumlarının sınav kaygısı ve mükemmeliyetçi kiĢilik özellikleri arasında önemli sonuçlar saptanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Sınav kaygısı tr_TR
dc.subject Mükemmeliyetçilik tr_TR
dc.subject Anne-baba tutumları tr_TR
dc.title 7.-8. SINIF ÖZEL OKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN SINAV KAYGISI ĠLE ANABABA TUTUMLARI VE MÜKEMMELİYETÇİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account