Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9744
Title: Yunus Emre’nin “Mânâ Denizine Daldık” Şiirinin Göstergebilimsel İncelemesi
Authors: GÜRÇAY, Serdar
Keywords: Göstergebilim
Mânâ Denizine Daldık
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Yunus Emre, XIII.–XIV. yüzyıl Anadolu coğrafyasında saf, canlı Türkçeyle sufiyâne şiirler söyleyen bir şairdir. Yunus Emre’de insanlara yol gösterme ve bu anlamda manevi bir öncü olma vasfı mevcuttur. Sehl-i mümteni kabul edilebilecek nitelikteki şiirlerinde kullandığı sembol ve motifler, Türklerin akidelerini idrakinde kılavuz rolü üstlenir. Bu çalışmada incelenen “Mânâ Denizine Daldık” şiiri de dinî-tasavvufî semboller içermektedir. Bu sembolik olma vasfı sebebiyle eserin göstergebilimsel açıdan incelenmesinin uygun olduğu düşünülmüştür. İlk bölümde; şiir sunulmuştur. İlerleyen bölümlerde şiir; Karşıtlık ve Karşılaştırma Tekniği, Kişi Kesiti, Kelime ve İbare Yinelemeleri, Biçimsel Yapı, Yüzey Yapı, Yüzey ve Derin Yapı alt başlıkları altında incelenmiştir. Karşıtlık ve Karşılaştırma Tekniği, eserdeki zıtlıkları ortaya koyarak mukayese etmektedir. Kişi Kesiti bölümünde, kişilerin derinlemesine özellikleri belirtilmiştir. Ayrıca, Yunus Emre’nin şiirlerinde Kelime ve İbare Yinelemeleri sıkça kullanılmıştır, sanatçı bu yolla kıymet verdiği sözün hafızalarda kalmasını sağlar ve pekiştirerek hedefe ulaşmayı kolaylaştırır. Biçimsel Yapı’da şiirin şekil özelliklerine değinilmiş ve bunun üslûba yaptığı katkı vurgulanmıştır. Yüzey Yapı’da şiirde; zaman ve mekân olgusu, kullanılan seslerin yarattığı çağrışımlar irdelenmiştir. Derin Yapı’da ise kelimelerin mânâları ve çağrışımları detaylı olarak ele alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9744
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116.pdf281.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.