Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9584
Title: LİSE ÖĞRENCİLERİNDE COVID-19 FOBİSİ İLE DÜŞÜNCE-EYLEM KAYNAŞMASI VE GÖZLERDEN ZİHİN OKUMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ
Authors: ATICI, Aslı
Keywords: Koronavirüs-19
Koronafobi
Ergenlik
Düşünce Eylem Kaynaşması
Gözlerden Zihin Okuma
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: 2019 yılı sonunda ortaya çıkan Koronavirüs-19 salgını, bireylerin hayatını sosyal ve ekonomik açıdan etkilediği kadar psikolojik açıdan da olumsuz yönde etkilemiştir. Ortaya çıkan olumsuz psikolojik etkilerin araştırılmasına katkı sağlamak amacı ile bu araştırmada lise öğrencilerindeki COVID-19 fobisi ile düşünce eylem kaynaşması ve gözlerden zihin okuma yetisi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Ankara ilinde yer alan 4 devlet lisesi ve 1 özel lisede eğitim gören 15 ile 17 yaş aralığındaki toplamda 632 lise öğrencisi katılım göstermiştir. Araştırma kapsamında bu öğrencilere Koronavirüs-19 Fobi Ölçeği, Gözlerden Zihin Okuma Testinin Çocuk Formu ve Düşünce Eylem Kaynaşmasının Çocuk Formu uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; Bağımsız Örneklem T Testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Testi, Tek Yönlü ANOVA Testi ve Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen analizler için IBM SPSS 25 programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, koronavirüs-19 fobi düzeyi ile düşünce eylem kaynaşması düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Diğer yandan, öğrencilerin gözlerden zihin okuma yetisi ile koronavirüs-19 fobi düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunlara ek olarak, regresyon analizinden elde edilen sonuca göre ise düşünce eylem kaynaşmasını ölçen testin alt boyutlarından biri olan Kendilik boyutunun lise öğrencilerindeki koronavirüs-19 fobi düzeyini yordadığı belirlenmiştir. Bu kapsamda, gelecekte yapılacak koronavirüs-19 fobisine ait klinik müdahalelerde ergenlerdeki düşünce eylem kaynaşma seviyesinin göz önünde bulundurulmasının müdahalenin gidişatında önem taşıyabileceği düşünülmektedir
URI: http://hdl.handle.net/11547/9584
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10421725.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.