Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9334
Title: VARDİYALI ÇALIŞMA ve UZUN ÇALIŞMA SAATLERİNİN İŞ YAŞAM DENGESİ ve İŞ DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL’DA HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Authors: PALABIYIK, Nefise
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: 2020 yılı başında yaşanan ve devam eden pandemi dönemi ile beraber hastane çalışanları uzun saatler ve vardiyalı çalışmaya devam etmişlerdir. Bu süreçte iş yaşam dengesi kurup iş doyumu sağlamaları giderek daha zor hale gelmiştir. Bu çalışma özellikle pandemi döneminde uzun saatler çalışan sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş doyumu ve iş yaşam dengesine vurgu yapmayı planlanmaktadır. Bu probleme bağlı olarak araştırmanın amacı; uzun saatler ve vardiyalı çalışmanın yarattığı etkileri iş doyumu ve iş yaşam dengesi üzerinden incelemektir. Araştırmada, vardiyalı ve uzun çalışma saatlerinin hastane çalışanları üzerindeki iş yaşam ve iş doyumu üzerindeki etkisini ölçmek için nicel araştırma yöntemi olarak iş yaşam dengesi ölçeği ve iş doyumu ölçeği kullanılmıştır. İstanbul ilinin Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Toplam 256 sağlık çalışanı üzerinde 2020 yılının ikinci yarısında yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programlarından yararlanılarak analiz edilmiştir Araştırma sonucuna göre, mesai süresi arttıkça iş yaşam dengesinin bozulduğu, cinsiyetler arasında iş doyum ve iş yaşam dengelerinin farklı olduğu bulunmuştur. Çalışma yılının artışıyla beraber iş yaşam denge puanlarının arttığı ve iş yaşam dengesi ile iş doyumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Diğer bir sonuca göre sürekli gündüz çalışanların iş yaşam denge puanları diğer katılımcılardan yüksek çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre iş yaşam dengesi ve iş doyumunun mesai süresi ve vardiyalı çalışma ile etkilenebildiği sonucuna varılmıştır. Yapılan akademik çalışmalara bakıldığında iş-yaşam dengesi, vardiya, iş doyumu gibi kavramların tek tek incelendiği çok sayıda çalışma bulunurken, kavramların ikili, üçlü ilişkilerinin incelendiği çalışma sayısı çok azdır. Yazındaki bu yokluk bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Yine 2020 yılında başlayan pandemi ile beraber sağlık sektörü çalışanları herkesin odak noktası haline gelmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9334
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10387602.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.