Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9314
Title: TÜRKİYE’DE ERGENLİK DÖNEMİ BİREYLERDE İHMAL VE CİNSEL İSTİSMARA YÖNELİK YAPILAN ARAŞTIRMALARIN DOKÜMAN ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZ
Authors: TUNÇEL TUNAHAN, BETÜL
Keywords: Ergenlik
İhmal
İstismar
Cinsel İstismar
Doküman Analizi
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Dünya nüfusu üzerinde önemli bir orana sahip çocuklar ve ergenler geleceğimizin de yapı taşlarını oluşturmaktadır. Geleceğimizin teminatı ve başarılı nesillerin oluşumu için günümüzdeki ergenlerin psikososyal açıdan sağlıklı gelişimi oldukça önem arz etmektedir. Ancak bahsi geçen gelişimsel süreci olumsuz yönde etkileyen en önemli konular arasında ihmal ve istismar bulunmaktadır. Bu önem doğrultusunda bu tez çalışmasının temel amacı Türkiye’de ergenlik dönemindeki bireylerin ihmaline ve cinsel istismarına yönelik yapılan araştırmaların doküman analizi yöntemiyle incelenmesidir. Bu amaçla “Ulusal Tez Merkezi”ndeki tezler araştırmanın verilerini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre ihmal ve istismar kavramlarına yönelik hazırlanan 390 tezin 29 tanesi Ergenlik dönemi bireylerde ihmal ve cinsel istismara yöneliktir. 29 tezin, 26 tanesi nicel araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmıştır. İncelenen tezlerde, ölçekler üzerinden ihmal ve istismarın ergenlerdeki etkisi değerlendirilmiştir. İlgili nicel çalışmalarda ergenlerde ihmal ve cinsel istismarın negatif duygu durumlarını, uyumsuzluğu, öfke/agresyonu, stresi, duygu düzenleme düzeylerini ve fiziksel sağlığı bozucu etkisinin olduğuna yönelik tespitler verilmiştir. Ayrıca ergenlerde ihmal ve cinsel istismarın düşük sosyo demografik şartlara bağlı olarak yordandığı da tespitler iç
URI: http://hdl.handle.net/11547/9314
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10357122.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.