Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9234
Title: MOTIVATING ENGLISH FOREIGN LANGUAGE STUDENTS TO SPEAK IN ENGLISH CLASSROOMS
Authors: DIZAYI, MOHAMMED ABDULAZEEZ MAWLOOD
Keywords: Motivasyon (Güdü),
Konuşma Becerisi
EFL students
Issue Date: 2016
Abstract: Bu çalışmanın amacı İngilizce sınıflarında öğrencilerin İngilizce konuşmalarını engelleyen faktörleri saptamak ve ayrıca çözümün bir parçası olarak; öğrencilerin aktif olarak İngilİzce konuşmalarını sağlayacak güdüsel faktörleri ve stratejileri belirlemektir. Bu açıdan bakıldığında, bu çalışma hem nitel ve hem de nicel bir çalışmadır. Bu çalışmanın amacını araştırmak için katılımcılara anket uyglanmş ve mülakat yapılmıştır. Anket 2014-2015 öğretim yılında Selahattin Üniversitesi-Erbil, Eğitim Fakültesi’nde okuyan rastgele yöntem ile seçilen 106, 3.sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Ancak, daha ayrıntılı ve daha güvenilir veri elde etmek amacıyla, söz konusu üniversitede bulunan on öğrenci ve on öğretmen ile mülakat yapılmıştır. Araştırmacı araştırma sonunda bir dizi önemli bulgular elde etmiştir. Öğrencilerin İngilizce konuşmaya yönelik olum bir tutum sergilemelerine karşın, büyük çoğunluğu İngilizce konuşma becerisine sahip değildir. Nicel ve nitel araştırma bulgularına göre, öğrencilerin yanlış telaffuz, gramer yapısı eksikliği, kelime bilgisi eksikliği,ve dilbilimsel hata yapma korkusuı gibi dilsel faktörler nedeniyle ingilizce konuşma isteklerinin bulunmadığı ortaya çıkmıştır.Ayrıca, hata yapma kaygısı, arkadaşları tarafından alay edilme korkusu, utangaçlık, güven duygusu eksikliği, kaygı duyma gibi psikolojik faktörler ile birlikte dostane olmayan sınıf atmosferi, çalışmak için zaman yetersizliği, sınıfların kalabık olması, teknolojik aletlerin sık sık kullanılmaması gibi sınıf ortamına ilşkin faktörler ve oyun ile öğretim gibi güdüsel stratejilerin kullanılmasında eksiklik, öğrencilerin sınıflarında aktif olarak İngilizce konuşmalarına engel olmaktadır. Ders programındaki eksiklikler, kültürel farklılıklar ve yanlış ve akıcı konuşma becerisinde eksiklik gibi faktörler de öğrencilerin İngilizce konuşmalarını olumsuz yönde etkilemektedir.. Öğretmenlerin derslerde güdüleyici sözcükler kullanması, öğrencilere daha fazla zaman ayırmak, sınflarda daha sıcak bir atmosfer oluşturmak, öğrencilere tartışmak istedikleri konuları vermek gibi faktörlerin onların konuşma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacağı araştırma bulgularından bazılarıdır. Ayrıca derslerde eğitim teknolojisinden xiii yararlanma, sınıflara yabancı uyruklu öğretmenlerin davet edilmesi ve iletişimsel yöntem gibi konuşma becerisini geliştiren yöntemlenlerin kullanılması önemli bulunmuştur. Oyun gibi etkinliklerin derslerde kullanılması, tartışma, problem çözme gibi öğrenci merkezli etkinliklerin daha sık kullanılması ve sıcak bir öğrenme ortamının oluşturulması, öğrencilerin bireysel gereksinimlerinin karşılanması, ve derslerde anadilin kullanılmasının engel olunması gibi bazı stratejiler öğrencilerin konuşma becerileinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Son olarak bu çalışmada, öğrencilere yeterli motivasyon verme, kelime ve grammar kullanımının geliştirilmesi, güncel ders materyalleri kullanılması gibi bazı öneriler sunulmuştur. Ayrıca, öğretmenlerin öğrenci merkezli ders işlemeleri, onların gereksinimlerine göre konular bulmak, başarıyı ödüllendirme, rol oynama ve sınıf içi tartışma etkinliklerinin kullanılması onları İngilizce konuşmaya güdüleyen önemli faktörlerden bazılarıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9234
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10105288.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.