Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9132
Title: 7-8 SINIF ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE ANA BABA TUTUMLARI VE MÜKEMMELİYETÇİ KİŞİLİK ÖZELİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: KÜÇÜKER, Bilge
Keywords: : Sınav kaygısı
mükemmeliyetçilik
anne-baba tutumları
Issue Date: 2018
Abstract: Bu araĢtırmada ortaokul öğrencilerinin anne-baba tutumlarının mükemmeliyetçi kiĢilik özelliklerini ve sınav kaygısını yordayıp yordamadığını belirlemek amaçlanmıĢtır. Anne ve baba tutumları, bireyin sağlıklı bir kiĢilik yapılandırması, akademik geliĢimi ve aynı zamanda bireyin sosyal ve uyum becerilerini geliĢtirebilmesi için Aile DanıĢmanlığı alanının önemli konuları arasında yer alır. YurtdıĢında ve ülkemizde anne-baba tutumu ile ilgili önemli sayıda araĢtırma göze çarpmaktadır. Son yıllarda uygulanan eğitim sisteminde sınavların hayatımızdaki yerinin ve öneminin artması ile sağlıksız anne ve baba tutumlarının öğrenci üzerinde baskı oluĢturması öğrencide mükemmeliyetçi kiĢilik özelliklerini ve sınav kaygısının yaygınlığı arttırmıĢtır. Bu araĢtırmadan yola çıkarak anne-baba tutumlarının, mükemmeliyetçi kiĢilik ve sınav kaygısını, ne kadar etkilediği, öğrencinin sınıf düzeyine, cinsiyetine, algılanan akademik baĢarı düzeyine, anne-babanın birliktelik durumuna ve sosyo-ekonomik düzeye göre farklılık göstereceği düĢünülmektedir. AraĢtırma 7. ve 8. sınıfa devam eden 150 ortaokul öğrencisi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğrencilerin sınav kaygısına iliĢkin verilerini saptamak amacıyla Sınav Kaygısı Envanteri (Öner, 1990), Ana-Baba Tutum Ölçeği (Kuzgun ve Eldeleklioğlu, 2005) ve Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Özbay ve TaĢdemir 2003) kullanılmıĢtır. Demografik değiĢkenlere iliĢkin veriler araĢtırmacı tarafından hazırlanan “KiĢisel Bilgi Formu” kullanılarak elde edilmiĢtir. AraĢtırmada anne-baba tutumlarının ve mükemmeliyetçiliğin öğrenci üzerinde sınav kaygısını yordayıp yordamadığı çoklu doğrusal regresyon analizi tekniği ile belirlenmiĢtir ve bunun sonucunda, anne-baba tutumlarının sınav kaygısı ve mükemmeliyetçi kiĢilik özellikleri arasında önemli sonuçlar saptanmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11547/9132
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10185308.pdf7.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.