Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9063
Title: YABANCI PARA OLARAK KARARLAġTIRILAN KĠRA BEDELĠNĠN BELĠRLENMESĠ
Authors: PERVER, Zuhal
Keywords: Kira Bedeli
Kira Sözleşmesi
Kira Unsurları
Taşınmaz Mal, Yabancı Para
Kira Bedelinin Uyarlanması
Kira Bedelinin Tespiti
Hak ve Nesafet
Kira Bedeli Artış Oranı
Memleket Parası
Tarafların Anlaşması
İfa Güçlüğü
Issue Date: 2018
Abstract: Yabancı para olarak kararlaĢtırılan kira bedelinin belirlenmesi konulu yüksek lisans tez çalıĢmam da, genel olarak kira sözleĢmesinin tanımı, esaslı unsurları, kiracı ve kiraya verenin hak ve yükümlülükleri incelenmiĢtir. Devamla; yabancı para ve memleket parası ayırımı dikkate alınarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri ıĢığında, yabancı para kira bedelinde uygulanacak artıĢ oranı, tarafların anlaĢmalarının geçerliliği, kira bedelinin belirlenmesi (tespiti), uyarlama davasının özellikleri ve süreci, kira sözleĢmesinin sona ermesi halleri aynı zamanda mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri ile de karĢılaĢtırma yapılarak incelenmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/9063
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10201817.pdf862.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.