Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/8999
Başlık: MALİ KARDAN TİCARİ KARA GEÇİŞ UYGULAMASINDA KAYIT VE RAPORLAMA DÜZENİ
Yazarlar: YÜCEL, Kenan
Anahtar kelimeler: Türkiye Muhasebe Standartları
Değerleme
Değerleme Yöntemleri
Ertelenmiş Vergi
Ticari Kâr ve Mali Kâr
Vergi Usul Kanunu
Raporlama
Yayın Tarihi: 2016
Özet: KüreselleĢeme ile iĢletmeler tarafından hazırlanmıĢ olan finansal tabloların tüm finansal tablo kullanıcıları için ortak bir anlam ifade etmesinin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Dolayısıyla finansal raporlaman birliğini sağlamak amacıyla “Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu” tarafından yayınlanmıĢ olan finansal raporlama standartları, birçok ülke tarafından benimsenmiĢ ve uygulanmaktadır. Ülkemiz açısından baktığımızda gerek Avrupa Birliği Kriterlerine uyum için olsun, gerekse de uluslararası anlamda finansal raporlama birliğini sağlamak amacıyla olsun bu standartlar “Türkiye Muhasebe Standartları” adı altında Türkçe‟ ye çevrilerek yürürlüğe konmuĢtur. ġuan ülkemizde beli büyüklükteki Ģirketlerin kullanmakta olduğu bu standartlar, önümüzdeki yıllar da bütün iĢletmeler tarafından kullanılacağını ön görmekteyiz. Ülkemizde TMS/TFRS standartları ile benimsenmiĢ olan finansal raporlama sistemi arasında önemli farklılıklar mevcuttur. Ülkemiz vergi mevzuatına göre hazırlanmıĢ olan finansal tablolar, TMS/TFRS kapsamında yeniden hazırlandığı zaman her iki uygulama açısından çok farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Vergi yasalarına göre hazırlanmıĢ finansal tablolar vergi etkisini ön plana çıkarırken TMS/TFRS hükümlerince hazırlanan finansal tablolar iĢletmenin gerçek finansal durumunu ve finansal yapısını sunmayı ön planda tutmuĢtur. Bu çalıĢmanın amacı, ticari kâr ile mali kâr farkının nasıl oluĢtuğunu açıklamaktır. VUK ve TMS/TFRS uygulamaları açısından incelenen finansal tablo kalemleri her iki uygulama için ayrı baĢlıklar altında ele alınarak gerekli olan açıklamalar yapılmıĢtır. Son bölümde uygulama çalıĢması yapılarak VUK ve TMS/TFRS farklılıklarını gösteren bilanço ve gelir tablosu hazırlanarak konunun pekiĢtirilmesi amaçlanmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11547/8999
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10111413.pdf1.05 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.