Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8802
Title: LİDER DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONLARINA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ
Authors: CANTÜRK, Duygu
Keywords: Lider Yönetici
Liderlik
Örgütsel Bağlılık
Motivasyon
Motivasyon
Issue Date: 2019
Abstract: Liderlik kavramı, insanların toplu halde yaşamaya başladığı zamanlardan bu yana var olmaktadır. Bu özel yeteneklere sahip yöneticilerin, çalışma hayatındaki motivasyon ve örgütsel bağlılık üzerinde ne derece etkili olduğu merak uyandırmakta ve bu durum birçok araştırmaya konu olmaktadır. Yeni çağın gereklerine ve rekabet gücüne yetişme çabası, işletmeleri etkilediği gibi çalışanları da etkilemektedir. Çalışanların bu uyum süreçlerine adapte olmalarını sağlamak yöneticilerin görevidir ve doğru özelliklere sahip yöneticilerin müdahaleleriyle bu süreçler çok çabuk atlatılabilir. Yöneticilerin astlarını eğitim ve kabiliyetlerine göre görevlendirmeleri, onlarla güvene dayalı birebir iletişim kurmaları, çalışanların örgütün amaçları doğrultusunda etkili ve verimli olmalarını sağlayacaktır. Aynı zamanda çalışanların kendilerini mutlu ve huzurlu hissettikleri çalışma ortamlarına bağlılıklarını da artıracaktır. Bu araştırma, lider yönetici davranışları, motivasyon ve örgütsel bağlılık kavramlarının birbirleriyle bağlantısını ve bu kavramların çalışanlar üzerindeki etkilerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Saha araştırması, İstanbul ilinde özel sektörde tekstil alanında yer alan firmalarda farklı pozisyondan 400 iş gören ile yapılmış ve sonuçlar analiz edilerek bulgular değerlendirilmiştir. Hipotez testlerinin neticeleri araştırma şeklimizi doğrulamaktadır. Lider yönetici davranışları ile motivasyon ve örgütsel bağlılık kavramları arasında yapılan incelemelerde; istatistiksel olarak anlamlı bir etki olduğu tespit edilmekte, bu kavramların katılımcıların yaşları ve çalışma süreleri ile olumlu yönde etkileşimi olduğu da ortaya çıkmaktadır. Fakat lider davranışları, motivasyon ve örgütsel bağlılık kavramlarının; eğitim durumu, çalışanın kadrosu ve cinsiyet değişkenleri arasında olumlu bir fark olmadığı anlaşılmaktadır
URI: http://hdl.handle.net/11547/8802
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10242824.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.