Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/8721
Başlık: MEDİKAL GÖRÜNTÜLEMEDE GATE SİMULASYONLARI YOLUYLA DUAL-İZOTOP UYGULAMALARI VE ENERJİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMALARI
Yazarlar: ŞENGELEN, Yusuf
Anahtar kelimeler: PET
SPECT
BT
GATE
Çift İzotop
Yayın Tarihi: 2020
Özet: Tıbbi görüntüleme, sağlık bilimleri için teşhis ve tedavide önemli teknikleri kapsamaktadır. Nükleer tıp ve radyoloji bölümünde tanı için kullanılırken radyoterapi bölümlerinde tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Bilgisayarlı Tomografi (BT) X-ışınları ile vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturan bir radyolojik yöntemdir. SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography) tek foton yayan bilgisayarlı tomografi sistemidir. SPECT tekniğinde vücuda verilen radyofarmasötik maddelerden tek doğrultuda yayılan gamma fotonları, SPECT dedektörleri tarafından detekte edilerek bilgisayar ünitesinde işlenerek kesitsel görüntünün oluşturulması prensibine dayanır. PET (Positron Emission Tomography) bir pozitron emisyon tomografi sistemidir. PET tekniği organ ve dokularda ortaya çıkan fonksiyonel değişikleri gösteren etkinliği kanıtlanmış bir nükleer tıp görüntüleme tekniğidir. Bu çalışmada, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından geliştirilen Geant4 benzetim yazılımı kapsamında oluşturulmuş GATE (PET ve SPECT benzetim kütüphanesi) kullanılarak ikili izotop uygulamaları için PET ve SPECT benzetimleri gerçekleştirilmiştir. Kaynak olarak C11 ve Cu60 radyoizotopları seçilmiştir. Sanal ortamda oluşturulan kurulumlarda uygun çözünürlükler ve kaynaklar arası mesafeler taranarak yarı yükseklikteki tam genişlik (FWHM), yoğunluk ve kontrast gibi parametrelerdeki farklar sunulmuştur. İstatistiksel olarak ki-kare yöntemi uygulanarak, PET ve SPECT simülasyonlarında bahsedilen parametrik farkların anlamlılık seviyelerinin gösterilmesi hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlar, istatistiksel olarak karşılaştırıldığında görüntüleme cihazlarının ikili izotop metodu ile klinik uygulamalarda hangi koşullarda kullanılabileceğine karar verilebilir
URI: http://hdl.handle.net/11547/8721
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10335591.pdf3.24 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.