Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8710
Title: PROPOLİSİN GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBINA ODYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK ETKİSİ
Authors: BAYTOK, Tuğçe Sıla
Keywords: Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı
Propolis
Dimetilsülfooksit
Antioksidan
Rat
UBP
ABR
DP-OAE
Issue Date: 2019
Abstract: Amaç: Gürültü iç kulakta (kokleada) mekanik ve metabolik hasar bırakır ve gürültüye bağlı işitme kaybına (GBİK) yol açmaktadır. Güncel araştırmalar, gürültüye bağlı kokleada kan akımının azalmasının ve serbest radikallerin artışının işitme kaybının gelişmesinde rolü olduğunu belirtmektedir. Serbest radikal artışı ile korti organındaki hücrelerin nekroz ve apopitoza uğradığını göstermektedir. Farmakolojik uygulamalarda kokleada serbest radikal artışı ve oksidatif stres ile mücadele etmek için özellikle antioksidanlar kullanılmaktadır. Bu bağlamda literatürde henüz verimliliği yüksek veya ortak kabul görmüş bir antioksidana rastlanmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, antioksidan özelliği bilinen propolisin GBİK’e karşı odyolojik ve histopatolojik etkisini araştırmaktır. Gereç & Yöntem: Otuz erkek erişkin albino wistar rat n=6 olacak şekilde beş gruba ayrıldı. Tüm sıçanlara işitmeleri hakkında bilgi sahibi olmak için Distortion Product Otoakustik Emisyon (DP-OAE 842- 7996 Hz’ de) yapılmıştır. Ölçüm esnasında 2f1f2 frekansında sinyal/ gürültü oranı (SNR) 3dB üzerinde olan OAE ölçümleri pozitif (normal) kabul edilmiştir. 1. Gruba kontrol grubu olarak sadece serum fizyolojik (SF) verilmiştir. 2 Gruba 1 doz x 7 gün dimetilsülfoksit (DMSO) ve 3 gruba 1doz x7 gün propolis ekstraktı intraperitoneal (İP) verilmiştir. 4. ve 5. Gruba ilk gün 120 dB SPL, 4 kHz ‘de 4 saat gürültü verilmiş, GBİK oluşturulmuştur. 4. Gruba DMSO, 5. gruba Propolis ekstraktı 1 doz x 7 gün IP verilmiştir. İşitme eşikleri için 8, 12, 16 kHz’de işitsel uyarılmış beyinsapı potansiyelleri (İUBP) gürültü sonrasında 1 ve 7. Günlerde uygulanmıştır. Son İUBP testi sonrasında, ratların kokleaları çıkartılarak sakrifiye edilmiştir. Bulgular: İUBP testi 1. gün eşik değerlerine göre Propolis+ Gürültü (p1:0.005; p2:0.004; p3:0.004; p<0.05) ve DMSO+ Gürültü grupları, Kontrol, DMSO ve Propolis gruplarından anlamlı düzeyde yüksek elde edilmiştir. (p1:0.030; p2:0.019; p3:0.048; p<0.05). Diğer gruplar arasında 1. gün eşik değerleri ve gruplar arasında 7. gün eşik değerleri açısından anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir (p>0.05). Propolis+ Gürültü grubunda 1. Gün ve 7. Gün eşikleri karşılaştırıldığında 8kHz’ de anlamlı bir fark gözlenmiştir. 12 ve 16kHz’ de anlamlı fark elde edilmemiştir ancak dalga morfolojilerinde ve eşik değerlerinde iyileşme tespit edilmiştir. Histopatolojik bulgulara göre, kontrol, DMSO ve Propolis grupların normal histolojik yapıda izlenmiştir. DMSO+ Gürültü grubunda korti organında harabiyet ve stria vaskülariste ki epitel ve subepitel bağ dokusundaki histopatolojik değişiklikler görülmüştür. DMSO+ Gürültü grubunda spiral ganglionun seçilemediği rapor edilmiştir. Propolis + Gürültü grubunda; histopatolojik yapının DMSO+ Gürültü grubuna göre daha iyi korunduğu, kontrol, DMSO ve Propolis grubunun görüntülerine benzer görüntüler bulunduğu belirtilmiştir. Sonuç: GBİK’de DMSO ile ekstrakt oluşturularak kullanılan propolis; İUBP eşiklerinde iyileşme ve dalga morfolojisinde düzelme sağlamıştır. Ayrıca xxi histopatolojik incelemelerde propolis ekstraktı ile stria vaskülarisin yapısın korunduğu gözlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8710
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10318631.pdf12.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.