Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8700
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDEMİR, Kevser-
dc.date.accessioned2021-05-31T12:10:21Z-
dc.date.available2021-05-31T12:10:21Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/8700-
dc.description.abstractMüslümanlar ilk yıllardan itibaren Kur’an’ın okunmasına, anlaşılmasına ve yeni yetişen nesillere öğretilmesine, dahası ezberlenmesi ve ezberletilmesine büyük önem vermişlerdir. Bu anlamda hafızlık eğitimi, tüm dünya Müslümanları tarafından yüzyıllardır gerçekleşen köklü bir eğitimdir. Bu araştırmada geçmişten günümüze süregelen hafızlık eğitiminin; eğitimi veren eğitmenler, verildiği mekanların fiziksel koşulları, süresi, hafızlık yaptırma tekniği, eğitimin alındığı yaş, eğitimin sosyal hayata etkileri gibi faktörler göz önünde bulundurularak, gerek hafızlığın tamamlanma aşamasında, gerekse tamamlandıktan sonra, sosyal hayata ve bireysel yaşama katkıları araştırılmış olup; hafızlık eğitimi almış bireylerde benlik saygıları konusu üzerinde durulmuştur. Çalışmada, hafızlık eğitimi alan bireylerin benlik saygıları nitel bir metotla araştırılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma türlerinden görüşme tekniğinin bir çeşidi olan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmayı oluşturan örneklem grubu, hafızlık eğitimini tamamlamış, her biri farklı mesleklerde çalışan 30 bireyden oluşmaktadır. Araştırma altı bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında, araştırmanın konusu, amacı ve önemi ile beraber, bu konuda yapılmış olan çalışmalar ile ilgili literatür araştırmasına yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde hafızlığın İslam kültüründeki yeri, hafızlık yöntem ve teknikleri vb. konular işlenmiştir. Üçüncü bölümde ise kişilik, benlik ve alt kavramları konu edilmiştir. Dördüncü bölümde çalışmanın yöntem kısmı üzerinde durulmuş olup; devamında bulgular ve yorumlar bölümünde, katılımcılar ile yaptığımız görüşme sonucunda verilen cevaplar içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Çalışma, son bölüm olan sonuç ve öneriler kısmında araştırma bulgularının değerlendirmesi ve araştırma ile ilgili daha sonra yapılacak çalışmalar adına sunulan öneriler ile son bulmaktadır.tr_TR
dc.subjectHafızlıktr_TR
dc.subjectKişiliktr_TR
dc.subjectBenliktr_TR
dc.subjectBenlik Saygısıtr_TR
dc.subjectBenlik Bilincitr_TR
dc.titleHAFIZLIK EĞİTİMİ ALMIŞ BİREYLERİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMAtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10309768.pdf816.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.