Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8697
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGASIMLI, Laman-
dc.date.accessioned2021-05-31T11:42:30Z-
dc.date.available2021-05-31T11:42:30Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/8697-
dc.description.abstractĠletiĢim araçları insanların karĢılaĢtıkları olaylar karĢısında bir düĢünce Ģekli oluĢturmak için önemli role sahiptir. ĠletiĢim araçları aynı zamanda gerçekleĢen olay karĢısında devletler arasındakı siyasi durumları da etkilemektedir. Bazen yayımlanan bir haber iki devlet arasındaki siyasi ve diplomatik iliĢkileri olumlu yönde etkilese bile, bazen medyada yer alan bir haber yüzünden devletlerarası siyasi gerilimi daha da arttırmakta ve durumu daha da kötüleĢtirebilmektedir. ĠletiĢim araçları günümüzde en etkili propaganda aracı olarak kullanılmakta, insanlara ulaĢtırılmak istenilen bilgi sürekli olarak farklı iletiĢim araçlarıyla sunulmakta ve sonda bu bilginin çoğunluk tarafından doğru olarak kabul edilmesi sağlanmaktadır. Yapılan çalıĢmada, Azerbaycan ve Ermenistan`ın en çok okunan iki haber sitelerinde Dağlık Karabağ`la ilgili yapılan dezenformasyon, misenformasyon ve propagandalar belirlenmeye ve ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun için her iki ülke arasında sıcak çatıĢmanın 1990`lı yıllardan beri üst düzey yaĢandığı 2016 senesinin mart ve nisan ayları seçilerek, bu tarihteki haberler incelenmiĢtir. Söylem analizi yöntemiyle yapılan araĢtırmanın sonucunda Azerbaycan ve Ermenistan tarafının da Dağlık Karabağ konusunda oldukca hassas oldukları, her iki devletin de haber sitelerinde Dağlık Karabağ`dan kendi toprakları olarak söz etmeleri, yayımlanan haberlerde objektiflikten uzaklaĢmaları ve dezenformasyona çokca yer vermeleri görülmektedir. Her iki devletin de haber hazırlarken kendi ülkelerini haklı gördükleri ve sürekli olarak suçlu tarafın karĢı taraf olduğunu vurgulamaları sonucunda, incelenen haberlerde hangi tarafın doğru haber yayımladığı anlaĢılmamaktadır.tr_TR
dc.subjecthaberde dezenformasyontr_TR
dc.subjectKitle İletişim Araçlarıtr_TR
dc.subjecthaberde propagandatr_TR
dc.subjectnesnel haberciliktr_TR
dc.subjectDağlık Karabağ sorunutr_TR
dc.titleHABERDE YÖNLENDĠRME, DEZENFORMASYON VE PROPAGANDA: AZERĠ VE ERMENĠ HABER SĠTELERĠNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNLARIYLA ĠLGĠLĠ YAYINLANAN HABERLERĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10277702.pdf6.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.