Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/8680
Başlık: ÖZEL VE KAMU HASTANELERĠNDE SAĞLIK ĠLETĠġĠMĠNĠN HASTANE KURUM ĠMAJINA VE KURUMSAL KĠMLĠĞĠNE ETKĠSĠ: ÖZEL VE KAMU HASTANESĠ AYRIMINDA ĠNCELENMESĠ
Yazarlar: ZAĞLI, Kübra
Anahtar kelimeler: Sağlık iletişimi
Kurum imajı
Kurum kimliği
Sağlık hizmetleri
Yayın Tarihi: 2019
Özet: Sağlık ve sağlık hizmeti sunumu, insan yaĢamının sürdürülmesinde, belirli bir yaĢam kalitesinin oluĢturulmasında ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlık personelinin hasta ve yakınları ile olan iletiĢimleri, hasta ve yakınlarının aldıkları sağlık hizmetinin kalitesi, yeterliliği ve memnuniyet düzeyinin bir hastanenin kurumsal kimliğine etkisi tartıĢılmaz bir gerçektir. Bu bakımdan, sağlık kurumlarının hizmetlerinin kalitesinin ölçülebilmesi; elde edilen veriler doğrultusunda hizmet kalitesini artırarak sağlık kurumlarının geleceğe dönük politika ve stratejilerini belirlemesine önemli katkısı olacaktır. ÇalıĢma kapsamında, özel ve kamu hastanesi ayrımında sağlık iletiĢiminin hastane kurum imajına ve kurumsal kimliğine etkisi ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla Ġstanbul içi ve çevre illerden gelerek Ġstanbul‟daki hastanelerde tedavi gören hasta yakınlarıyla, bazı hastalardan oluĢan 400 kiĢilik örneklem grubuna anket uygulanmıĢtır. Anket verileri SPSS‟e girilerek istatistiksel tablolar elde edilmiĢtir. Yapılan anket çalıĢmasında sağlık çalıĢanlarının davranıĢ ve tutumlarına, hasta ve hasta yakınlarının hastanede yaĢadıkları problemlerin, hastanenin fiziksel koĢullarının ve imkanlarının hasta ve hasta yakınlarının özel veya kamu hastane tercihini nasıl etkilediği ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca bu çalıĢma, özel veya kamu hastanesinde sağlık hizmeti alan hasta ve yakınlarının bilgi alınan iletiĢim kanalları ve yaĢadıkları problemlerin saptanması açısından önem arz etmektedir. AraĢtırmanın sonucuna göre hasta ve yakınlarıyla gerçekleĢtirilen iletiĢim kalitesiyle hasta ve yakınlarının memnuniyeti arasında pozitif (olumlu) bir korelasyon söz konusudur. Bir baĢka ifadeyle hasta ve yakınlarıyla etkin iletiĢim gerçekleĢtirildiğinde hasta ve yakınlarının memnuniyeti de artmaktadır. Ayrıca sağlık kurumunda yapılan alt yapısal iyileĢmelerin kalite algısını da artırdığı söylenebilir. Bunun yanı sıra özel ve kamu hastanelerinin baĢarı düzeyi açısından hastaneler arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/8680
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10266147.pdf1.66 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.