Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8660
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYILMAZ, Dilek-
dc.date.accessioned2021-05-28T10:46:17Z-
dc.date.available2021-05-28T10:46:17Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/8660-
dc.description.abstractBu araĢtırmada Yabancı Dil dersi "The Present Perfect Tense" konusunda akıllı tahta ve görsel materyaller kullanılmasının lise öğrencilerinin ders baĢarısına etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde, Mann Whitney-U Testi ve Wilcoxon Testi kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya Üsküdar ĠMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.sınıfta öğrenim gören yaĢları 15 ile 17 arasında değiĢen toplam 59 kız öğrenci katılmıĢtır. Tesadüfi yöntemle atanan kontrol ve deney sınıflarında öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve becerileri Akademik BaĢarı Testi ile ölçülmüĢtür. Konu, kontrol sınıfında düz anlatım tekniğiyle sadece ders kitabı kullanılarak gramer ağırlıklı iĢlenirken, deney sınıfında akıllı tahta ve görsel materyal etkinlikleriyle desteklenerek öğretilmiĢtir. Uygulama sonunda sınıfların öğrenme seviyeleri aynı testle ölçülmüĢtür. Öğrenilen bilgilerin hatırlanma düzeyinin anlaĢılması için öğrenciler uygulamadan 6 hafta sonra yeniden test edilmiĢ ve bulgular yorumlanmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubuna ait analizlerin bulguları karĢılaĢtırıldığında, akıllı tahta ve görsel materyaller kullanılarak yapılan eğitim programının geleneksel yöntemle yapılan eğitim programına göre daha baĢarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiĢtir. Deney grubunun baĢarı testi ön test ve baĢarı testi son test puanları arasında son testler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunması araĢtırmanın önemli bulgularındandır. Bu bulgular ıĢığında yabancı dil derslerinde görsel materyaller ve akıllı tahta kullanımının öğrencileri için faydalı olacağı ve öğrenme sürecine anlamlı katkılar sağlayacağı söylenebilir.tr_TR
dc.subjectYabancı Dil Dersitr_TR
dc.subjectAkıllı Tahtatr_TR
dc.subjectGörsel Materyaltr_TR
dc.titleYABANCI DERSİNDE LİSE 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNE THE PRESENT PERFECT TENSE KONUSUNUN AKILLI TAHTA VE GÖRSEL MATERYAL KULLANILARAK ÖĞRETMENİN DERS BAŞARISINA ETKİSİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10103665.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.