Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/8660
Başlık: YABANCI DERSİNDE LİSE 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNE THE PRESENT PERFECT TENSE KONUSUNUN AKILLI TAHTA VE GÖRSEL MATERYAL KULLANILARAK ÖĞRETMENİN DERS BAŞARISINA ETKİSİ
Yazarlar: YILMAZ, Dilek
Anahtar kelimeler: Yabancı Dil Dersi
Akıllı Tahta
Görsel Materyal
Yayın Tarihi: 2016
Özet: Bu araĢtırmada Yabancı Dil dersi "The Present Perfect Tense" konusunda akıllı tahta ve görsel materyaller kullanılmasının lise öğrencilerinin ders baĢarısına etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde, Mann Whitney-U Testi ve Wilcoxon Testi kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya Üsküdar ĠMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.sınıfta öğrenim gören yaĢları 15 ile 17 arasında değiĢen toplam 59 kız öğrenci katılmıĢtır. Tesadüfi yöntemle atanan kontrol ve deney sınıflarında öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve becerileri Akademik BaĢarı Testi ile ölçülmüĢtür. Konu, kontrol sınıfında düz anlatım tekniğiyle sadece ders kitabı kullanılarak gramer ağırlıklı iĢlenirken, deney sınıfında akıllı tahta ve görsel materyal etkinlikleriyle desteklenerek öğretilmiĢtir. Uygulama sonunda sınıfların öğrenme seviyeleri aynı testle ölçülmüĢtür. Öğrenilen bilgilerin hatırlanma düzeyinin anlaĢılması için öğrenciler uygulamadan 6 hafta sonra yeniden test edilmiĢ ve bulgular yorumlanmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubuna ait analizlerin bulguları karĢılaĢtırıldığında, akıllı tahta ve görsel materyaller kullanılarak yapılan eğitim programının geleneksel yöntemle yapılan eğitim programına göre daha baĢarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiĢtir. Deney grubunun baĢarı testi ön test ve baĢarı testi son test puanları arasında son testler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunması araĢtırmanın önemli bulgularındandır. Bu bulgular ıĢığında yabancı dil derslerinde görsel materyaller ve akıllı tahta kullanımının öğrencileri için faydalı olacağı ve öğrenme sürecine anlamlı katkılar sağlayacağı söylenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8660
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10103665.pdf2 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.