Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8484
Title: ĠġE ALIM SÜRECĠNDE ĠÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERĠNE ETKĠSĠ: KATILIM BANKACILIĞINA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA
Authors: AYGÜN, Mustafa
Keywords: İşe alım süreci
iç kaynaklar
işletme içi kariyer fırsatları
örgütsel bağlılık
Issue Date: 2020
Abstract: Firmalar iĢe alım sürecinde iç kaynaklardan yararlanarak çalıĢanların beklentilerini karĢılayıp onları örgütlerine bağlamasını amaç edinirler. Bu çalıĢmanın amacı da iĢe alım sürecinde kullanılan iç kaynakların çalıĢanların örgütsel bağlılığına etkisinin araĢtırmasını yapmaktır. AraĢtırmada “ĠĢletme Ġçi Kariyer Fırsatları Algısı Ölçeği” ve “Meyer ve Allen Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılarak katılım bankasında çalıĢanların iĢletme içi kariyer fırsatlarına yönelik algıları ve örgütlerine olan bağlılıkları ölçülmek istenmektedir. 291 beyaz yakalı katılım bankası çalıĢanına anketler uygulandı. Elde edilen bulgular, iĢletme içi kariyer fırsatlarından yararlananların genel örgütsel bağlılıklarına, duygusal, devam ve normatif bağlılıklarına düĢükte olsa bir etkisinin olduğu ortaya çıkmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8484
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10315910.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.