Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8478
Title: ĠSTANBUL ĠLĠNDE YAġAYAN FARKLI MESLEK GRUPLARINA MENSUP KĠġĠLERĠN PĠERRE BOURDĠEU SOSYOLOJĠSĠ BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ
Authors: ġENCAN, EREN
Keywords: Meslek
Habitus
Sermaye
Alan
Issue Date: 2020
Abstract: Toplumsal sorunları ele alıp somut hale getirmek için ilk yapılması gereken çalıĢma, toplumsal dinamikleri iyi analiz etmekten geçmektedir. Ekonomik anlamda güçlü olan bireyler toplum içerisinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olmaktadır ve bu ayrıcalıklı konumları sayesinde ailesel bağlar ile gelecek kuĢaklara avantajlı bir yaĢam hazırlamaktadır. Bu da toplumsal alanda insanlar arasında eĢitsiz bir yaĢam oluĢturmaktadır. Sosyal bilimciler bu döngü üzerinden çeĢitli düĢünceler ve kavramlar ortaya koymuĢtur. Bu çeĢitli düĢünce ve kavramlar ıĢığında günümüz liberal ekonomik düzeninde, yeni yeni meslek dallarının ortaya çıkması ve bu çalıĢmaya kaynaklık edecek meslek gruplarının birbirleri arasında ve kendi içerisinde değiĢen; farklı hayat tarzlarının, bireyin statüsü ile iliĢkilendirilmesi Pierre Bourdieu sosyolojisi ile ele alınacaktır. Problem alanı, Ġstanbul ilinde yaĢayan farklı meslek gruplarına dâhil bireylerin habitus, sermaye ve alanları belirlenerek meslek grupları arasında oluĢacak farklı tüketim eğilimleri, beğenileri, sosyal ve kültürel hayatlarının farklılaĢıp farklılaĢmadığı sistematik bir Ģekilde ortaya koymayı hedeflemektedir. ÇalıĢmada habitus, sermaye ve alan durumlarını anlamak için meslek grupları içerisinde olan bireylere çeĢitli sorular sormak suretiyle ve alınan cevaplara göre, bulundukları statünün yaĢam tarzlarına etkisinin olup olmayacağı gözlemlenecektir. AraĢtırma, etnografik araĢtırma yöntemi ile çalıĢılmıĢtır. Etnografi çalıĢmalar ortak kültüre sahip bir grubun değerlerinin, davranıĢlarının, inançlarının ve dilinin paylaĢılan ve öğrenilen modellerini tanımladığı ve yorumladığı nitel desen olarak karĢımıza çıkmaktadır. ÇalıĢmanın sonucunda; farklı meslek gruplarına sahip bireylerin habitusu, sermayesi ve alanları tespit edilerek, tespit edilen bu durumlar ıĢığında sosyoekonomik statülerini kazanmada eĢit Ģartlarda hayata baĢlayıp baĢlamadığı ve bulundukları meslek grupları ile tüketim, beğeni, sosyal ve kültürel hayatları ile olumlu iliĢki oluĢup oluĢmadığı fikri sunacaktır
URI: http://hdl.handle.net/11547/8478
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10368957.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.