Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7523
Title: HALKLA İLİŞKİLERLER ÇALIŞMALARINDA YENİ MEDYANIN MANĠPÜLASYON ARACI OLARAK KULLANILMASININ 2016 AMERĠKAN SEÇĠMLERĠ ÜZERĠNDEN ĠNCELENMESĠ
Authors: İSMAYİLZADA, Laman
Keywords: : Halkla İlişkiler
Manipülasyon
Yeni Medya
Amerika Birleşik Devtleleri
Issue Date: 2020
Abstract: Kitle iletiĢim araçları halk bilincini etkileyen mesajların yayılmasında temel araç haline gelmiĢtir. Günümüzde medyanın bir bilgi kaynağı olarak değil, bir ideoloji aracı olarak kullanıldığı birçok araĢtırmacı tarafından belirtilmektedir. Dolayısıyla, modern toplumun yaĢamındaki medya, belli fikirleri, görüĢleri oluĢturma görevini yerine getirmek için toplumu bilgilendirirken tehlikeli bir rol oynamaktadır. Yeni medyanın ve sosyal medyanın siyasal pratiğe getirdiği ana değiĢim, onlara göre rastgele sosyal eylemlerin resmileĢtirilmesi ve daha fazla önem kazanmasıdır. Yaygın iletiĢim, geniĢ bir kitleye ulaĢabilmekte, ciddi ve uzun vadeli sonuçlara yol açabilmektedir. AraĢtırma halkla iliĢkilerde manipülasyonun yeni medyayı araç olarak kullanımına yönelik yürütülmektedir. AraĢtırma kapsamında ilk olarak halkla iliĢkilerde yeni medyanın bir manipülasyon aracı olarak kullanılması ele alınmıĢtır. Ġlk baĢta halkla iliĢkiler yaklaĢımları, daha sonra manipülasyon ve halkla iliĢkiler iliĢkisi açıklanmaktadır. Manipülasyon aracı olarak kullanılan yeni medya kavramı incelenerek bu kavramın hem halkla iliĢkiler hem de manipülasyonla olan iliĢkisi incelenmektedir. Bu çalıĢmada incelenecek olan yeni medya platformu twitter olarak seçilmiĢtir. 2016 ABD baĢkanlık seçimlerinde Trump`ın Twitter üzerinden yayınladığı mesajların manipülatif etkisi incelenmektedir. ÇalıĢmanın genel amacı ABD 2016 seçimlerinde yeni medyanın sonuçlara ne tür bir etki ettiğini ortaya çıkarmaktır. Diğer bir amacı manipülasyon aracı Twitterin bu sürece etkisini belirlemektir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7523
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10379347.pdf3.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.