Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7457
Title: HASTANE AMELĠYATHANELERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK ÇALIġMALAR
Authors: ZÖHRA, Sertaç
Keywords: Ameliyathane
Hasta Güvenliği
Çalışan Güvenliği
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışmada ameliyathane personellerinin iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden riskler ele alınmış, Avrupa ve Türkiye'nin ameliyathane uygulamaları, tehlikeleri, iş kazaları, meslek hastalıkları çalışmalarına ve alınan önlemlere odaklanan risklerin çalışanları üzerindeki etkileri incelenmiştir.Çalışanlar, çalışma alanlarından kaynaklanan birçok riske maruz kalmaktadır. Bu tehditlerin sonucu olarak da çeşitli iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Ameliyathane çalışanlarının karşılaştığı riskleri ve tehlikeleri ortadan kaldırmak ve önlemek, hiç şüphesiz hasta sağlığını ve verilen hizmetlerin kalitesini etkileyecektir. Sonuç olarak, ülkemizde iş kanunu hükümleriyle işyerinde sağlık ve güvenlik alanında gelişmeler sağlanmış, ancak sağlık kurumlarının hükümleri etkili ve yeterli olmamıştır. Çalışma, ameliyathane personelinin birçok riske maruz kaldığını ve bu risklerin işle ilgili kazalara ve meslek hastalıklarına yol açtığını göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7457
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10315395.pdf892.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.