Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7437
Title: SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Authors: YILDIZ, Feryas
Keywords: İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
, İş Tatmini
Örgütsel Bağlılık
Sağlık Örgütü
Issue Date: 2019
Abstract: İnsan kaynakları yönetimi, üst düzey motivasyon sağlamak veya işgücü sağlamak, geliştirmek ve elde tutmak için yapılan organizasyonlar bütünüdür. İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları ve örgütsel bağlılık ile iş doyumu arasındaki ilişki kurumların başarılarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Etkili insan kaynakları yönetimi çalışanların hem iş tatminini artırabilir hem de örgüte bağlılık düzeylerini önemli ölçüde etkileyebilir. İş doyumu yüksek çalışanlar ise, içinde bulundukları kurumu benimseyerek kendi hedef ve amaçları ile kurumun hedef ve amaçlarını bağdaştırabilir ve bu sayede kurumun başarısını kendi başarıları gibi görebilir. Bunu sağlayabilen örgütler başarıya doğru ilerlerken, iş görenler de yaşadıkları iş doyumu sayesinde kendi hedeflerini gerçekleştirebilmek adına daha umutlu olabilecekler. Sağlık kurumları personel çeşitliliği ve meslek edinme azmi yüksek kurumlar olarak değerlendirildiğinde iş tatmini ve örgütsel bağlılık konuları ekip anlayışının sağlanabilmesinde önem taşımaktadır. Hastane yönetimlerinin iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel güven, örgütsel destek gibi yönetim ve organizasyon hususlarını bir bütün olarak ele almaları ve bunları artırıcı yönetim politikalarına yer vermeleri çalışma performansı açısından da öne çıkmaktadır. Bu çalışmada sağlık kurumlarının insan kaynakları yönetimi uygulamalarını kullanma durumları ve bu uygulamaların sağlık çalışanlarını ne düzeyde tatmin ettiği ve örgütsel bağlılıklarını ne derecede etkilediği araştırılmaktadır. Çalışmanın amacı, sağlık sektöründe görev yapan sağlık çalışanlarının insan kaynakları yönetimi uygulamalarına dair görüşleri ve iş tatmin düzeylerinin örgütsel bağlılık ile ilişkisinin belirlenmesidir. Bu amaçla, insan kaynakları uygulamalarına dair çalışanların algısını ölçmeye yönelik 15 sorudan oluşan “İnsan Kaynakları Uygulamaları Ölçeği”, iş tatmin düzeyini ölçmek için 20 sorudan oluşan “Minnesota İş Tatmini Ölçeği” ve çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesi için 17 sorudan oluşan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. 205 sağlık çalışanı üzerinde yapılan bu araştırmada insan kaynakları yönetimi uygulamalarına dair çalışanların algıları ve iş tatmin düzeylerinin örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca çalışanlar, çalıştığı kurumdaki insan kaynakları biriminin İK yönetimi uygulamaları olan işe alım ve seçime verdikleri önemin, eğitim geliştirme, performans değerlendirme, ücret ve yan haklar uygulamalarına göre daha az olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum araştırma yapılan kurumun çalışanlarına gelişmeleri konusunda yeterli imkânı sağladığını, performans değerlendirme yöntemlerini kullanırken adil davrandığını, çalışanlarını ücret ve yan haklar yönünden tatmin ettiğini göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7437
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10313663.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.