Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7431
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDEMİRKIRAN, Emine-
dc.date.accessioned2021-04-27T11:50:13Z-
dc.date.available2021-04-27T11:50:13Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/7431-
dc.description.abstractDemirkıran E. Tekstil İşçilerinde Ağrı, Yorgunluk ile Fonksiyonellik Arasındaki İlişki İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölşümü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 2018. Çalışmamızın amacı; tekstil işçilerinde ağrı, yorgunluk şiddeti ve fonksiyonellik arasındaki ilişkiyi incelemektir. 18-60 yaş arası 126 tekstil işçisi çalışmaya dahil edildi. Değerlendirmeler çalışmaya gönüllü katılmak isteyen işçilere uygulandı. Değerlendirmeler Jebsen El Fonksiyon Testi (JEFT), Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi (DASH), Yorgunluk Şiddet Ölçeği, McGill Ağrı Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı. Çalışma verilerinin istatiksel analizinde “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) Version 21.0 (SPSS inc., Chicago, IL, ABD) istatistik programı kullanıldı. Tüm analizlerde p<0,05 (iki yönlü) değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Katılımcıların ağrı, yorgunluk, depresyon ve fonksiyonbellik ilişkisini belirleyebilmek için normal dağılıma uygunluğu analiz edildikten sonra normal dağılıma uyan veriler “Pearson korelasyon” testi ile normal dağılıma uymayan veriler “Spearman korelasyon” testleri kullanılarak hesaplandı. Tüm analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışmamızın sonucunda, fonksiyonelliği ağır iş yükünün olumsuz yönde etkilediği, uzun yıllar tekstil atölyelerinde çalışan işçilerin fonksiyonelliğinin azaldığı, el ağrısı varlığının ve performansa etkisinin fonksiyonelliği olumsuz yönde etkilediği bulundu.tr_TR
dc.subjectTekstil işçileritr_TR
dc.subjectfonksiyonelliktr_TR
dc.subjectyorgunluktr_TR
dc.subjectağrıtr_TR
dc.subjectebsen el fonksiyon testitr_TR
dc.titleTEKSTİL İŞÇİLERİNDE AĞRI, YORGUNLUK İLE FONKSİYONELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10335355.pdf3.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.