Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/7431
Başlık: TEKSTİL İŞÇİLERİNDE AĞRI, YORGUNLUK İLE FONKSİYONELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yazarlar: DEMİRKIRAN, Emine
Anahtar kelimeler: Tekstil işçileri
fonksiyonellik
yorgunluk
ağrı
ebsen el fonksiyon testi
Yayın Tarihi: 2020
Özet: Demirkıran E. Tekstil İşçilerinde Ağrı, Yorgunluk ile Fonksiyonellik Arasındaki İlişki İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölşümü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 2018. Çalışmamızın amacı; tekstil işçilerinde ağrı, yorgunluk şiddeti ve fonksiyonellik arasındaki ilişkiyi incelemektir. 18-60 yaş arası 126 tekstil işçisi çalışmaya dahil edildi. Değerlendirmeler çalışmaya gönüllü katılmak isteyen işçilere uygulandı. Değerlendirmeler Jebsen El Fonksiyon Testi (JEFT), Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi (DASH), Yorgunluk Şiddet Ölçeği, McGill Ağrı Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı. Çalışma verilerinin istatiksel analizinde “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) Version 21.0 (SPSS inc., Chicago, IL, ABD) istatistik programı kullanıldı. Tüm analizlerde p<0,05 (iki yönlü) değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Katılımcıların ağrı, yorgunluk, depresyon ve fonksiyonbellik ilişkisini belirleyebilmek için normal dağılıma uygunluğu analiz edildikten sonra normal dağılıma uyan veriler “Pearson korelasyon” testi ile normal dağılıma uymayan veriler “Spearman korelasyon” testleri kullanılarak hesaplandı. Tüm analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışmamızın sonucunda, fonksiyonelliği ağır iş yükünün olumsuz yönde etkilediği, uzun yıllar tekstil atölyelerinde çalışan işçilerin fonksiyonelliğinin azaldığı, el ağrısı varlığının ve performansa etkisinin fonksiyonelliği olumsuz yönde etkilediği bulundu.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7431
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10335355.pdf3.05 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.