Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7427
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAVCILAR, Mehmet Zafer-
dc.date.accessioned2021-04-27T11:22:16Z-
dc.date.available2021-04-27T11:22:16Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/7427-
dc.description.abstractBu çalışma bir ömrü beraber yaşama isteğinde olan iki bireyin bir araya gelişlerinin başlangıç noktası sayılabilecek evlilik öncesi dönemi eksen noktası tutup; olgusal olarak bu dönemde tarafların aile danışmalığı hizmetinden yararlanmaları durumunda bunun evliliğe giden sürece, evlilik yaşamına ve evlilikteki işlevselliklere pozitif manada katkıda bulunup bulunamayacağını anlamak üzere yapılmıştır. Bu minvalde öncelikle aile, evlilik ve aile danışmanlığı konularında kapsamlı bir literatür taramasına gidilmiş; konular olabildiğince irdelenmeye çalışılmıştır. Ardından araştırma evreni olarak belirlenen İstanbul ili ve yakın bölgesinde daha önce evlenip boşanmış 57 (elli yedi) kişi ve danışmanlık alarak evlenmiş 9 (dokuz) kişiden oluşan toplamı 66 (altmış altı) kişi, iki ayrı örneklem grubu oluşturularak bunlara nicel olarak öncelikle Bayoğlu ve Atlı (2014) tarafından geliştirilmiş İnönü Evlilik Tutum Ölçeği (İETÖ) uygulanmıştır. İETÖ 5'li likert 21 sorudan oluşmakta ve genç yetişkinlerin evlilik ve evlilik kurumuna yönelik tutumlarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Ölçekten elde edilen puanın yüksekliği evliliğe yönelik tutumun olumluluğuna, azlığı ise aksini ifade etmektedir. Daha sonra içinde 7 (yedi) demografik sorunun yer aldığı 13 (on üç)'ü ortak olmak 8 (sekiz)'eri katılımcıların medeni durumlarını gözeten özellikte ayrı ayrı toplamda 28 (yirmi sekiz)'er soruyla cevabı evet/hayır şeklinde net olarak verilebilecek nitel bir anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre her iki grupta evliliğe yönelik olumlu tutum beslemektedir. Boşanmış katılımcılarda bu oran nispeten daha az olmuştur. Her iki grupta evlenmeden önce bir Aile Danışmanından destek almanın gerekliliği kanaatlerini ortaya koymuştur. Yalnız, boşanmış grupta bu oran %89,5 ile diğer gruptan %10,5 daha düşüktür. Boşanmış katılımcıların %71,4'ü evlenmeden önce danışmanlık hizmeti alınabileceğini duymamışken: evlilik öncesi süreçte danışmanlık alanlardan %77,8' in evlenmeden önce evlilikle ilgili gerçekçi olmayan beklentileri fark ettikleri ve bununla başa çıkmayı seanslarda öğrendikleri ifade edilmişlerdir. Araştırmadan çıkan diğer bir çarpıcı sonuç ise evlenmeden önce danışmanlık alanların %66,7'sının evlendikten sonrada bir uzmana gittiklerini beyan etmeleridir.tr_TR
dc.subjectAiletr_TR
dc.subjectAile danışmanlığıtr_TR
dc.subjectEvlilik öncesitr_TR
dc.subjectEvliliktr_TR
dc.subjectBoşanmatr_TR
dc.titleEVLİLİK ÖNCESİNDE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALINMASININ EVLİLİK SÜRECİNE, YAŞAMINA VE İŞLEVSELLİĞİNE KATKILARININ ARAŞTIRILMASItr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10335317.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.