Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/7427
Başlık: EVLİLİK ÖNCESİNDE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALINMASININ EVLİLİK SÜRECİNE, YAŞAMINA VE İŞLEVSELLİĞİNE KATKILARININ ARAŞTIRILMASI
Yazarlar: AVCILAR, Mehmet Zafer
Anahtar kelimeler: Aile
Aile danışmanlığı
Evlilik öncesi
Evlilik
Boşanma
Yayın Tarihi: 2020
Özet: Bu çalışma bir ömrü beraber yaşama isteğinde olan iki bireyin bir araya gelişlerinin başlangıç noktası sayılabilecek evlilik öncesi dönemi eksen noktası tutup; olgusal olarak bu dönemde tarafların aile danışmalığı hizmetinden yararlanmaları durumunda bunun evliliğe giden sürece, evlilik yaşamına ve evlilikteki işlevselliklere pozitif manada katkıda bulunup bulunamayacağını anlamak üzere yapılmıştır. Bu minvalde öncelikle aile, evlilik ve aile danışmanlığı konularında kapsamlı bir literatür taramasına gidilmiş; konular olabildiğince irdelenmeye çalışılmıştır. Ardından araştırma evreni olarak belirlenen İstanbul ili ve yakın bölgesinde daha önce evlenip boşanmış 57 (elli yedi) kişi ve danışmanlık alarak evlenmiş 9 (dokuz) kişiden oluşan toplamı 66 (altmış altı) kişi, iki ayrı örneklem grubu oluşturularak bunlara nicel olarak öncelikle Bayoğlu ve Atlı (2014) tarafından geliştirilmiş İnönü Evlilik Tutum Ölçeği (İETÖ) uygulanmıştır. İETÖ 5'li likert 21 sorudan oluşmakta ve genç yetişkinlerin evlilik ve evlilik kurumuna yönelik tutumlarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Ölçekten elde edilen puanın yüksekliği evliliğe yönelik tutumun olumluluğuna, azlığı ise aksini ifade etmektedir. Daha sonra içinde 7 (yedi) demografik sorunun yer aldığı 13 (on üç)'ü ortak olmak 8 (sekiz)'eri katılımcıların medeni durumlarını gözeten özellikte ayrı ayrı toplamda 28 (yirmi sekiz)'er soruyla cevabı evet/hayır şeklinde net olarak verilebilecek nitel bir anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre her iki grupta evliliğe yönelik olumlu tutum beslemektedir. Boşanmış katılımcılarda bu oran nispeten daha az olmuştur. Her iki grupta evlenmeden önce bir Aile Danışmanından destek almanın gerekliliği kanaatlerini ortaya koymuştur. Yalnız, boşanmış grupta bu oran %89,5 ile diğer gruptan %10,5 daha düşüktür. Boşanmış katılımcıların %71,4'ü evlenmeden önce danışmanlık hizmeti alınabileceğini duymamışken: evlilik öncesi süreçte danışmanlık alanlardan %77,8' in evlenmeden önce evlilikle ilgili gerçekçi olmayan beklentileri fark ettikleri ve bununla başa çıkmayı seanslarda öğrendikleri ifade edilmişlerdir. Araştırmadan çıkan diğer bir çarpıcı sonuç ise evlenmeden önce danışmanlık alanların %66,7'sının evlendikten sonrada bir uzmana gittiklerini beyan etmeleridir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7427
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10335317.pdf2.4 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.