Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7415
Title: ÜSTÜN YETENEKLİ VE NORMAL ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI VE BAĞLANMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Authors: KARTEL, Osman
Keywords: üstün yetenekli öğrenciler
benlik saygısı
, bağlanma stili
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışmada üstün yetenekli ve normal öğrencilerin benlik saygısı ve bağlanma düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 137 BİLSEM ve 137 ilkokul, ortaokul öğrencisi katılmıştır. Örneklemde 147 öğrenci kız, 127 öğrenci erkektir. Örneklem 10-15 yaş grubu öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada Kern’s Güvenli Bağlama Ölçeği ve Kendine Saygı Ölçeği kullanılmıştır. Analizler SPSS 21 istatistik paket programında yapılmıştır. Verilerin analizinde; frekans ve yüzde dökümleri alınmıştır. Değişkenler arasındaki farklılaşmanın belirlenmesi için analizinde ise tek yönlü varyans analizi (F testi) uygulanmış ve korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda üstün yetenekli öğrencilerin benlik saygı puanlarının iyi düzeyde olduğu, sınıf düzeyine, cinsiyete, aile gelir düzeyine göre farklılaşmadığı, normal öğrencilerin benlik saygısı puanlarının iyi düzeyde ve sınıf düzeyine, cinsiyete, aile gelir düzeyine göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Yaptığımız çalışmada iki grubu karşılaştırdığımızda üstün yetenekli öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinde normal öğrencilere göre olumlu yönde fark olduğu tespit edilmiştir. Üstün yetenekli ve normal öğrencilerin güvenli bağlanma puanları karşılaştırıldığında üstün yeteneklilerin güvenli bağlanma puanlarının normal öğrencilere göre yüksek olduğu görülmüştür. Üstün yetenekli öğrencilerin benlik saygı ile güvenli bağlanma arasındaki ilişki düzeyinin normal öğrencilere göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçları, sınırlılıkları ve gelecek çalışmalar için öneriler tartışılmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11547/7415
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10313962.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.