Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7404
Title: DEPREM RİSKİ NEDENİYLE YENİLENEN KONUT TÜRÜ YAPILARIN KENTSEL VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ
Authors: KONAK, Damla
Keywords: Kentsel Sürdürülebilirlik
Çevresel Sürdürülebilirlik
, Enerji Verimliliği
Kentsel Yenileme
Deprem Riski.
Issue Date: 2019
Abstract: Geçmiş yıllarda ortaya çıkan enerji krizi, küresel ısınmanın neden olduğu çevresel sorunların giderek artması ve gelecek kaygısı, enerji tüketimine yönelik önemlerin alınmasını önemli hale getirmiştir. Ilerleyen yıllarda çevre ve mimarlık arasındaki bağın sorgulanması ile enerjinin mimarlık alanında önemli bir etmen olduğu görülmüştür. Bu durumda, enerji kullanımı ve sürdürülebilir işlevlerin belirlenmesi ve bunların enerji kullanımını azaltacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Daha kaliteli yaşam koşullarının geliştirilmesi ve büyümenin sürekliliğinin garanti altına alınması için, çeşitliliğinin devamını, ekolojik dengelerin ve çevresel kaynakların korunmasını amaçlayan sürdürülebilirlik bu alanda önemli role sahiptir. Bu noktada kentsel yenileme işlevini yitirmiş, eskimeye uğramış kentsel alanlar ve yapıların bir yandan sosyal ve ekonomik olarak yeniden kazanılmasında bir araç olma rolü üstlenirken, diğer yandan enerji verimliliği yüksek güncel uygulamar sayesinde çevresel sürdürülebilirliğe de katlı sağlamaktadır. Özellikle yaşlı bina stoğunun bulunduğu bölgelerdeki yenileme eylemleri sadece deprem güvenliğini sağlamak amaçlı değil sürdürülebilirlik çerçevesinde de ele alınmalıdır. Çalışma, eski yapı teknolojisine sahip olarak yapılmış binaların ısınma amaçlı enerji tüketimleri ile son yıllarda yeni yapı mevzuatına göre inşa edilmiş binaların enerji tüketimleri arasında anlamlı bir değişim olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere kurgulanmıştır. Bu kapsamda Kadıköy ilçe sınırları içinde örneklem olarak belirlenen binaların yenileme öncesi ve yenileme sonrası tüketimleri kontrol grubu binalarla istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bu çerçevede analizler kümeleme analizi ile yapılmıştır. Analizler neticesinde yenileme öncesi ve sonrası doğalgaz tüketimlerinde istatistiksel olarak farklılaşma olup olmadığı belirlenmek istenen binaların büyük çoğunluğunda kontrol grubundan farklı olarak azalma yününde değişim oluştuğu ortaya çıkartılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7404
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10297420.pdf6.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.