Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7399
Title: ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ BELEDĠYE ÇALIġANLARI ÜZERĠNDE BĠR ĠNCELEME
Authors: BALKAN, Mesut
Keywords: Örgütsel bağlılık
İnsan Kaynakları
Yerel Yönetim
Issue Date: 2020
Abstract: Ġçinde bulunduğumuz dönemde teknolojik geliĢmelerin hızlı bir Ģekilde yaĢanması ve yaĢamın her alanına etki eden dijitalleĢme olgusu ile birlikte hem insanların hem de örgütlerin yeni döneme uyum konusunda çaba göstermesi gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Artık insan gücü ile üretimin yerini makineler ve hatta yapay zeka almıĢ ve insan kaynakları daha geri plana atılmaya baĢlanmıĢtır. Günümüzde iĢgücü dendiğinde artık neredeyse makineler kastedilir olmuĢtur. Kimi zorunlu iĢler dıĢında hemen her yerde makineler iĢ görmeye baĢlamıĢtır. Buna bağlı olarak insan kaynakları yönetimi süreç ve uygulamaları da bu yönde evrilmiĢtir. Ġnsan kaynakları uygulamaları, çalıĢanların aidiyetlerinin oluĢması, iĢ doyumlarının ileri düzeyde olması hasebiyle önem arz etmektedir. Ġnsan kaynakları verilerinin kullanılmadığı iĢletmelerde veya kurumlarda iĢ verimi düĢeceği gibi aidiyet duygusu da düĢecektir. Aidiyet duygusunun eksilmemesi adına stratejik insan kaynakları yönetiminin doğru bir Ģekilde planlanması gereklidir. Günümüzde insan kaynaklarının en yoğun Ģekilde hizmet verdiği sektörlerin baĢında kamu kurumları ve yerel yönetimler gelmektedir. Yerel yönetim birimlerinde insanların ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi için ağırlıklı olarak ihale tekniği kullanılmakta ve bu yöntemle hizmetler satın alınmaktadır. Bu yöntem genel olarak iĢ görecek olan insan kaynaklarının da dıĢarıdan satın alınması anlamına gelmekte ve içinde bazı sorunları da barındırmaktaydı. 2018 senesinde yürürlüğe alınan 696 nolu kanun hükmünde kararnameyle ortaya çıkan sorunlar bertaraf edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu noktadan sonra iĢ görenler ihale ile alınan insan kaynaklarından yönetim biriminin iĢ verdiği sürekli iĢ gören sınıfına dahil olmuĢlardır. Örgütsel bağlılık bir örgütün ve bu örgütte çalıĢanların olduğu her yerde karĢılaĢılan bir kavramdır. Herkes yaptığı iĢi severek yapmak ister ve bu örgütle iliĢkisi olan herkes iĢini severek yapan kiĢilerle muhatap olmak ister. Bunun sonucunda hem verim hem de iĢ doyumu artmaktadır. Bu nedenle örgütsel bağlılık ile ilgili çok sayıda çalıĢma ve araĢtırma yapılmaktadır.Yapılan çalıĢma kapsamında Ġstanbul sınırları içersinde bulunan bir ilçe belediyesinde çalıĢan iĢ görenlerin örgütsel bağlılıkları incelenecektir. Yerel yönetim birimi olarak belediyelerin vatandaĢlara hizmet üretmeleri sırasında iĢ görenlerin ne derece örgüte bağlı oldukları tespit edilmeye çalıĢılacaktır. Örgütsel bağlılık kavramının iĢ süreçlerine ne derece etkisinin olduğu da tespit edilmeye çalıĢılacaktır. Yapılan bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. Basit seçkisiz yöntemle seçilen belde belediyesinde çalıĢan 10 kiĢi ile mülakat yapılmıĢtır. Mülakatta 9 soru yer almaktadır. Mülakata iki aĢamalı yapılmıĢ 2 farklı soru türü kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıĢtır. xvi AraĢtırma sonucunda, insan kaynakları çalıĢanlarının yönetime katılması gerektiği algısı ortaya çıkmaktadır. Kurumsal kimliği bulunan iĢletme ve kurumlarda kiĢilerin iĢ aidiyetinin yüksek olduğu bu sebeple kurumsal kimliğin oluĢması, kurumsal kimliği oluĢmuĢ kurum ve iĢ yerlerinde çeĢitli aksaklıklar olsa dahi iĢ görenlerin iĢlerini bırakmayı düĢünmediklerini sonucuna varılmıĢtır. Bu sebeple kurumsal kimlik ve aidiyet, örgütsel bağlılık Ģirketlerde yer alacak örgütsel bağlılık için oldukça değerlidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7399
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10330434.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.