Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7391
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAKGÜNEŞ, Serap Gül-
dc.date.accessioned2021-04-26T12:11:23Z-
dc.date.available2021-04-26T12:11:23Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/7391-
dc.description.abstractTürkiye‟de, öğrencilerin en az bir yabancı dili öğrenebilmeleri için farklı politikalar ve eğitim-öğretim modelleri uygulanmıĢtır. Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve 2012 yılında yürürlüğe giren yeni eğitim kanunu bağlamında, yabancı dil eğitimini yeniden düzenlemiĢ ve Anadolu liselerinde Almanca‟nın ikinci yabancı dil olarak okutulmasını zorunlu tutmuĢtur. Bu çalıĢmanın amacı, Ġstanbul ilinde iki Anadolu lisesinde eğitim ve öğretimine devam eden öğrencilerin ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmelerinde motivasyon düzeylerini etkileyen faktörleri incelemektir. ÇalıĢmaya 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan toplam 121 (kız ve erkek) öğrenci katılmıĢtır. Öğrencilere; Almanca öğrenirken beklenti düzeyi, dıĢsal ve içsel motivasyon ve algılarını belirlemek amacıyla “Yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin motivasyon düzeyi” baĢlıklı bir anket uygulaması yapılmıĢtır. Bulgular istatistiksel olarak analiz edilmiĢtir. Sonuç olarak içsel ve dıĢsal motivasyon faktörlerinden sınıf düzeyi ile ebeveynlerin eğitim durumlarının Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenmede öğrencilerin motivasyonlarını belirlediği anlaşılmıştırtr_TR
dc.subjectAnadolu Lisesitr_TR
dc.subjectYabancı Diltr_TR
dc.subjectAlmancatr_TR
dc.subjectÖğrenme Motivasyonutr_TR
dc.titleANADOLU LĠSESĠNDE ĠKĠNCĠ YABANCI DĠL OLARAK ALMANCA ÖĞRENME MOTĠVASYONUtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10373775.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.