Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7386
Title: HALKLA İLİŞKİLERDE SİSTEM TEORİSİ BAĞLAMINDA KURUM İÇİ İLETİŞİMİN KURUMSAL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ULAŞIM SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Authors: DEMİR, Furkan
Keywords: Sistem
Sistem Teorisi
Halkla İlişkiler
Kurum İçi İletişim
Issue Date: 2020
Abstract: Sistem teorisine göre bir organizasyonun başarısı kendi içerisinde ve çevresinde iyi ilişkilere sahip olmasına ve bu ilişkileri geliştirebilmesine bağlıdır. Halkla ilişkiler ise organizasyonların yapısı, işleyişi ve çevresi ile etkileşimini açıklamak amacıyla sistem teorisinden faydalanmaktadır. Sistem teorisine göre organizasyonlar birbirlerini etkileyen ve bir araya gelerek çevreyle etkileşime giren birimler kümesidir. Dolayısıyla organizasyonlar sosyal sistemlerin bir parçasıdır. Halkla ilişkilerin görevi de bu noktada başlamakta ve organizasyonların çevresi ile ilişki kurma ve sürdürme süreçlerini desteklemektedir. Bu niteliğinden ötürü halkla ilişkiler sosyal sistemler açısından son derece önemlidir. Bu nedenle bir organizasyon içerisinde halkla ilişkilerin yerini ve önemini anlamaya çalışanların mutlaka sistem teorisinden faydalanmaları gerekmektedir. Halkla ilişkiler profesyonelleri organizasyonların çevresi ile ilişkilerini geliştirmede farklı yöntem ve teknikler kullanmaktadırlar. Halkla ilişkiler profesyonellerinin organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşabilmede etkin şekilde kullandıkları yöntemlerden biri kurum içi iletişimidir. Çünkü organizasyonların etkili iletişim çabaları çalışanların örgütsel bağlılığını artırarak kurumsal verimliliği artırmakta, müşterilerden zamanında geribildirim alınmasını sağlamakta, kurumsal yenilikçiliği artırmakta ve uzun vadede kurumun gelişmesini sağlamaktadır Bu çalışma da halkla ilişkilerde sistem teorisi bağlamında kurum içi iletişimin kurumsal bağlılık üzerindeki rolü incelenmiştir. Türk Hava Yolları ve Pegasus çalışanları örneği ile karşılaştırmalı analiz yaparak incelemeyi amaçlamaktadır. Nicel analiz yöntemleri kullanılan çalışmaya hava yolu ulaşımı sektöründe faaliyet gösteren 2 işletme dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre hem Türk Hava Yolları’nda hem de Pegasus’ta çalışanların kurum içi iletişim düzeyleri ile duygusal bağlılık ve normatif bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca Hem Türk Hava Yolları’nda hem de Pegasus’ta çalışanların yaş gruplarına, cinsiyetlerine ve eğitim düzeylerine göre kurumsal bağlılık ve kurum içi iletişim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7386
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10380188.pdf902.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.