Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7358
Title: TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA VE İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN TELEVİZYON HABERCİLİĞİNE ETKİLERİ
Authors: DERİNDAĞ, Mehmet
Keywords: Sosyal Medya
Televizyon Haberciliği
İnternet Gazeteciliği
Issue Date: 2020
Abstract: Bu araştırmanın amacı, sosyal medya ve internet gazeteciliğinin, televizyon haberciliği üzerindeki etkilerinin tespit edilmesidir. Çalışmada sosyal medya ve internet gazeteciliğinin genel yapısı ile içinde bulunduğu sürecin televizyonda haber üretimi ve sunumu açısından nasıl etkilendiği ele alınmıştır. Araştırmanın veri kaynaklarına ulaşmak için konu ile ilgili kitap, makale, doktora ve yüksek lisans tezlerindeki bilgilerin sistematik analizi ile literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul’da merkezi bulunan ve ana akım medyada faaliyet gösteren televizyon kuruluşlarının haber programlarında haber müdürü ve haber editörü çalışan televizyon habercilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini ise oluşturulan soru formlarını cevaplayan 6 haber müdür ve haber editörü oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış soru formaları için literatür taramasından sonra oluşturulmuş sorular kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin olarak literatür analizi yapılmış ve konuyla ilgili olan 15 adet açık uçlu sorudan oluşan bir soru formu oluşturulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine mülakat yapılmış ve sosyal medya ve internet gazeteciliğinin, televizyon haberciliği üzerindeki etkilerine yönelik olarak sorulan açık uçlu soruların cevaplarının kurallı bir şekilde kodlamaya dönüştürülmesi ve kullanılan kelimelerin incelenmesi ile içerik kategorileri saptanmıştır. Araştırma sonucunda sosyal medya ve internet gazeteciliğinin, televizyon haberciliği üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu saptanmış ve televizyon haberciliğinin dönüşüm sürecinde sosyal medya haberleri ve internet haberciliği ile birlikte etkileşim içinde olduğu belirlenmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/7358
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10336247.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.