Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7313
Title: KENTSEL DÖNÜŞÜM BAĞLAMINDA SANAYİ BÖLGELERİNİN KENTSEL REVİTALİZASYONU DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL BOMONTİADA ÖRNEĞİ
Authors: AYDIN, Sabire Bilgesena
Keywords: Kentsel Dönüşüm
Yeniden Canlandırma
Revitalizasyon
Issue Date: 2020
Abstract: Kentsel dönüşüm, kentlerin daha yaşanabilir, güvenli ve görsel estetiğe sahip bir görünüm kazanmasını amaçlamaktadır. Kültürel ve tarihi mimari miras özelliği olmayan, işlevselliğini kaybetmiş, hepsinden de önemlisi, yapının iskân edilmesinde can güvenliğini zorlayan, kullanım dışı kalmış, eskimiş, ekonomik açıdan atıl duruma girmiş yapıların yeniden ekonomik fayda sağlayacak güvenli bir şekilde iskân edilmesini mümkün kılan yapılaşma işlemleri kentsel dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Kentsel dönüşüm yöntemlerinden biri olan kentsel yeniden canlandırma (revitalizasyon) ise, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan toplumsal gelişime katkı sağlamaktadır. Kentsel yeniden canlandırma yöntemi ile yıpranmış ve bozulmaya başlamış alanlarda yapılacak çalışmalarla söz konusu yapıların ya da alanların tekrar kullanıma sunulması sağlanmaktadır. Kentte bazı yapıların zaman içerisinde işlevselliğini kaybetmesi ya da yapının bulunduğu kent içerisinde mevcut fonksiyonunu sürdüremez duruma gelmesi, yapının estetik ve ekonomik açıdan kayba uğraması (Bomonti gibi) kentsel yeniden canlandırma yönteminin uygulanmasına neden olmaktadır. Bu tezin amacı ‘kentsel dönüşüm’ kavramının tanımı, amacı ve kentsel dönüşüme neden olan faktörlerin araştırılarak, kentsel dönüşüm türlerinden biri olan kentsel yeniden canlandırma (revitalizasyon) kavramının tüm yönleriyle incelenmesidir. Bu amaçla ilk olarak kentsel dönüşüm kavramı ve yeniden canlandırma (revitalizasyon) ile ilgili kavramlar açıklanarak revitalizasyona neden olan faktörler ile revitalizasyon uygulamasında belirleyici olan faktörler açıklanmıştır. Dünya’da ve Türkiye’de yapılmış kentsel yeniden canlandırma (revitalizasyon) örneklerine yer verilmiştir. Son olarak Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın kentsel yeniden canlandırma (revitalizasyon) sonrasında Bomontiada Kültür ve Eğlence Merkezi’ne dönüşümü incelenmiştir. İncelenen örnekler ve literatür taraması sonucu elde edilen veriler sonuç bölümünde yorumlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7313
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10370699.pdf14.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.