Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7230
Title: LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN INSTAGRAM BAĞIMLILIKLARI VE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: KOCAMAN, Gökçe
Keywords: Bağımlılık
Instagram
Instagram Bağımlılığı
Sosyal Görünüş Kaygısı
Ergen
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmanın amacı, lise düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin Instagram bağımlılıkları ve sosyal görünüş kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca bu çalışmada, öğrencilerin Instagram bağımlılık düzeylerinin cinsiyet, sınıf seviyesi, lise türü, ailenin aylık gelir durumu, anne eğitim seviyesi, baba eğitim seviyesi, beğenmediği yüz/beden bölgesi olma durumu, günlük Instagram kullanım süresi, yüz ve beden üzerinde oynamalar yapılabilen programları (photoshop programları) kullanım sıklığı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Kartal ilçesindeki dört farklı lise türünde öğrenim gören 712 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak, “Instagram Bağımlılık Ölçeği”, “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veri sayısı 30'un üzerinde olduğundan, dağılımın normalliğini test etmek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Bulgular neticesinde, lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin Instagram bağımlılıkları ile sosyal görünüş kaygıları arasında pozitif, orta düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Sınıf seviyesi, aile aylık gelir durumu, anne eğitim seviyesine göre Instagram bağımlılık düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bununla birlikte cinsiyet, lise türü, baba eğitim seviyesi, beğenmediği yüz/beden bölgesi olma durumu, günlük Instagram kullanım süresi, photoshop programları kullanımı ile Instagram bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7230
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10368583.pdf6.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.