Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7181
Title: SÜT FABRĠKALARINDA GÜRÜLTÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Authors: çakan, emine
Issue Date: 2020
Abstract: Süt ve süt ürünleri Türkiye’de üretilen gıda ürünlerinin baĢında gelmektedir. Ġçme sütü baĢta olmak üzere süt ürünlerine talebin artması tüketime arz edilen süt üretimini arttırmıĢtır. Ülkemizde küçük iĢletmelerde iĢlenen süt teknolojik geliĢmelerle birlikte daha büyük iĢletmelerde iĢlenmeye devam etmiĢtir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği açısından çalıĢanlar çeĢitli risklerle karĢılaĢmaktadır. Süt fabrikalarındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenler çalıĢan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalıĢmada fiziksel risklerden biri olan gürültü üzerine araĢtırma yapılmıĢtır. Süt fabrikasında üretimde kullanılan makineler ve araçlar gürültüyü oluĢturan kaynakların baĢında gelmektedir. Bir süt iĢletmesinde imalat, paketleme ve sevkiyat bölgelerindeki belirlenen noktalarda gürültü ölçümü yapılmıĢtır. Ölçüm sonuçlarına göre bazı bölgelerde gürültü maruziyet değerlerinin, ÇSGB’nın belirlediği değerlerden yüksek çıktığı tespit edilmiĢtir. Gürültü kaynağının nedeni ve alınacak önlemlere yönelik araĢtırmalar yapılmıĢtır
URI: http://hdl.handle.net/11547/7181
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10361441.pdf677.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.