Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7131
Title: IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON THE GROWTH OF EMERGİNG ECONOMY MAURİTANİA
Authors: salem, el mokhtar
Issue Date: 2019
Abstract: Mauritania Afrika da Sahra altı bölgede yerleşik dört milyon nüfusu olan Bu tez, doğrudan yabancı yatırımların Moritanya'daki ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemektedir. Uluslararası Para Fonu, (Fon, 1977), DYY'yi yatırımcının amacı dışında bir ekonomide faaliyet gösteren bir işletmede kalıcı bir faiz elde etmek için yapılan bir yatırım olarak tanımlar; yatırımcının amacı işletme yönetiminde etkili bir sese sahip olmaktır. .Doğrudan yabancı yatırım, uluslararası ekonomik entegrasyon için kilit bir faktördür. Doğru politika çerçevesiyle DYY, finansal istikrar sağlayabilir, ekonomik kalkınmayı teşvik edebilir ve toplumların refahını artırabilir.Gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte olan ekonomiler ve geçiş halindeki ülkeler, doğrudan yabancı yatırımları ekonomik gelişme ve modernleşme, gelir artışı ve istihdam kaynağı olarak görmeye başlamıştır. Ülkeler DYY rejimlerini serbestleştirdiler ve yatırım çekmek için başka politikalar izlediler. Yabancı ekonominin iç ekonomideki faydalarını en üst düzeye çıkarmak için iç politikaların en iyi nasıl izlenebileceği konusunu ele aldılar. Doğrudan Yabancı Yatırım için yapılan çalışma, doğrudan yabancı yatırımın makroekonomik büyüme ve diğer refah artırıcı süreçler üzerindeki genel etkisine ve bu faydaların etkili olacağı kanallara odaklanarak, ikinci konuya ışık tutmaya çalışmaktadır (OECD, 2002). .Araştırmada, problemin özel olarak tanımlandığı ve araştırmacının problemle ilgili olarak cevaplayacakları belli bir konu olduğu zaman kullanılan tanımlayıcı araştırma tasarımı kullanılmıştır. İkincil veriler 1997 ile 2017 arasındaki dönem için toplanmıştır.DYY verileri, Moritanya Veritabanlarının merkez bankasından, dünya periyodik ve ekonomik anket raporları ve web siteleri, hazine periyodik mali raporları ve süreli yayınlarından, Ulusal İstatistik Bürosu-periyodik ekonomik anket ve görünüm raporlarından ve Uluslararası Para Fonu (IMF) döneminden toplanmıştır. ve son 20 yıldaki Dünya Bankası Verilerinden ekonomik büyüme verisi toplanırken ekonomik anket raporları ve web siteleri. 1997 yılında açıklayıcı istatistikler (ortalama ve standart sapma) ve korelasyon ile elde edilen verilerin analizinde Microsoft excels paketi kullanılmıştır. değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamak için çoklu doğrusal regresyon modeli yerleştirildi. Bulgular tablo ve grafiklerde sunuldu. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), DYY, Enflasyon Oranı ve Dış Borç için Pearson korelasyonu zayıf bir negatif ilişkiyle sonuçlandı. Bu bulgular, DYY'nin Moritanya ekonomik büyümesine getirdiği küçük bir etkinin olduğu sonucuna yol açmıştır. Moritanya hükümeti, doğrudan yabancı yatırım gibi yerel şirketler üzerindeki olumsuz etkileri önlemek için aynı şeyi yönetirken, aynı zamanda daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedefleyen politikaları benimsemelidir. küçük bir ülkedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7131
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10280824.pdf965.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.