Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7104
Title: TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU BAĞLAMINDA 6360 SAYILI YASANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: alataş, şahin
Issue Date: 2019
Abstract: Türkiye’de yerel yönetimlerde yapılan reformların genel gerekçesi; idaresinin bütünlüğü ilkesine uygun olarak yerel yönetimler ile merkezi yönetimin üniter yapı içinde koordinasyona ve işbölümüne dayalı bir işbirliği içinde olmalarını sağlamak; yerel yönetimler ile merkezi yönetimin arasında yetki, görev, sorumluluk ve kaynak paylaşımını kolaylaştırmak; yerel yönetim birimlerinin teşkilat, personel ve mali ve yapısını yeniden düzenlemek; ve yerel yönetimlerin düzenli gelir kaynaklarına sahip olabilmeleri için gerekli olan düzenlemeleri yapmak olarak belirtilir. Reformların başarıları, bu önemli hedeflerin gerçekleşmesiyle ölçülmektedir. Sonuç başarısız olursa, reforma reform gündeme gelmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de yerel yönetimler reformları incelenerek 6360 sayılı yasaya yönelik eleştiriler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma için alanyazın taranmış ve yapılan araştırmalardan yararlanılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7104
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10278941.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.