Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/7065
Başlık: HABERDE YÖNLENDĠRME, DEZENFORMASYON VE PROPAGANDA: AZERĠ VE ERMENĠ HABER SĠTELERĠNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNLARIYLA ĠLGĠLĠ YAYINLANAN HABERLERĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZİ
Yazarlar: gasımlı, laman
Yayın Tarihi: 2019
Özet: ĠletiĢim araçları insanların karĢılaĢtıkları olaylar karĢısında bir düĢünce Ģekli oluĢturmak için önemli role sahiptir. ĠletiĢim araçları aynı zamanda gerçekleĢen olay karĢısında devletler arasındakı siyasi durumları da etkilemektedir. Bazen yayımlanan bir haber iki devlet arasındaki siyasi ve diplomatik iliĢkileri olumlu yönde etkilese bile, bazen medyada yer alan bir haber yüzünden devletlerarası siyasi gerilimi daha da arttırmakta ve durumu daha da kötüleĢtirebilmektedir. ĠletiĢim araçları günümüzde en etkili propaganda aracı olarak kullanılmakta, insanlara ulaĢtırılmak istenilen bilgi sürekli olarak farklı iletiĢim araçlarıyla sunulmakta ve sonda bu bilginin çoğunluk tarafından doğru olarak kabul edilmesi sağlanmaktadır. Yapılan çalıĢmada, Azerbaycan ve Ermenistan`ın en çok okunan iki haber sitelerinde Dağlık Karabağ`la ilgili yapılan dezenformasyon, misenformasyon ve propagandalar belirlenmeye ve ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun için her iki ülke arasında sıcak çatıĢmanın 1990`lı yıllardan beri üst düzey yaĢandığı 2016 senesinin mart ve nisan ayları seçilerek, bu tarihteki haberler incelenmiĢtir. Söylem analizi yöntemiyle yapılan araĢtırmanın sonucunda Azerbaycan ve Ermenistan tarafının da Dağlık Karabağ konusunda oldukca hassas oldukları, her iki devletin de haber sitelerinde Dağlık Karabağ`dan kendi toprakları olarak söz etmeleri, yayımlanan haberlerde objektiflikten uzaklaĢmaları ve dezenformasyona çokca yer vermeleri görülmektedir. Her iki devletin de haber hazırlarken kendi ülkelerini haklı gördükleri ve sürekli olarak suçlu tarafın karĢı taraf olduğunu vurgulamaları sonucunda, incelenen haberlerde hangi tarafın doğru haber yayımladığı anlaĢılmamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7065
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10277702.pdf6.91 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.