Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5332
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇakmak, Elmas-
dc.date.accessioned2020-01-17T06:59:07Z-
dc.date.available2020-01-17T06:59:07Z-
dc.date.issued2016-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5332-
dc.description.abstractİşletmelerde doğru maliyetleme hesaplaması son derece önemlidir. Ülkemizde 1980 yıllardan itibaren teknolojik geliĢmelerin ilerlemesi ve iĢletmelerin rekabetçi ortamda varlıklarını sürdürebilmeleri için üretim Ģekillerinde farklılaĢmaya gitmiĢlerdir. Geleneksel maliyet muhasebesi sistemi üretim maliyetleri hakkında doğru bilgiler üretemediği için iĢletme yöneticilerin yanlıĢ kararlar almasına yol açmaktadır. Özellikle ĠĢletmeler bunun sonucunda üretim maliyetlerinin hesaplamalarında ileriye yönelik karar alma, stratejilerini geliĢtirmesinde gelenekselci yaklaĢımın yetersizliğini giderebilmek için daha yenilikçi faaliyet tabanlı maliyetlemeyi uygulamaya baĢlamıĢlardır. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi, geleneksel maliyetleme sistemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda bu yetersizlikleri gidermek amacıyla geliĢtirilmiĢ yeni bir yaklaĢım olup, maliyetlerin mamullere gerçekleĢtirilen faaliyetlere göre dağıtılmasını sağlamaktadır. Modern bir maliyet sistemi olan Faaliyet Tabanlı Maliyetlime sistemi, zaman içinde kendini geliĢtirerek iĢletmenin genel politikalarını belirleyici bir rol oynamıĢtır. Bu çalıĢmada geleneksel maliyet sistemi ile faaliyet tabanlı maliyetleme sistemin uygulamaları tanıtılmıĢ ve aralarındaki farklılıkları karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢma haddeleme iĢlemi yapan Altek Altek Döküm Hadde Mamulleri A.ġ.‟de yapılmıĢ olup firmada uygulanan geleneksel maliyet sistemi incelendi, faaliyet tabanlı maliyet sistemi inceleme konusuna uygulandı aralarındaki farklılıklar, sistemin yararları ve dezavatajları firmaya sunuldu ve sistemin uygulamasındaki öneriler sunuldu.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectFaaliyet tabanlı maliyetlemetr_TR
dc.subjectGeleneksel maliyet muhasebesitr_TR
dc.subjectActivity based costingtr_TR
dc.subjectConventional cost accountingtr_TR
dc.titleFAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolCost accounting has a vital importence for companies. Since 1980s compaies in our country have taken the way of differentiation in modes of production dut to technologic improvements and in order to continue their existence in competitive environment. Conventional cost accounting system led the wrong decisions because of its incapability to generate a correct production cost. As a consequence, companies have started to apply innovative activity based costing for strategy development and forward looking resolution process in their cost accounting and to avoid inefficacies of conventional approach. Activity based costing system is a new approach developed to eliminate the inadequacy of conventional costing systems and ensures that the costs distributed on the activities applied on products. As one of the modern costing systems, Activity Based Costing System improved itself and gained a distinctive role in the process of determination bisiness policies. In this study, conventional cost accounting system and activity based cost system are identified and the differences between them have been compared. This study has been prepared in the company called Altek Döküm Hadde Mamülleri A.ġ. which is specialized in metal Rolling. Traditional cost system in the company has been observed, activity based costing system has been applied to subject of study and the differences and disadvantages have been presented to company management and proposal of application have been offered.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber143tr_TR
dc.identifier.bibliographictagÇakmak, Elmas, FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ(2016), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10119296.pdf2.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.