Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5332
Title: FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Authors: Çakmak, Elmas
Keywords: Faaliyet tabanlı maliyetleme
Geleneksel maliyet muhasebesi
Activity based costing
Conventional cost accounting
Issue Date: Jul-2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: İşletmelerde doğru maliyetleme hesaplaması son derece önemlidir. Ülkemizde 1980 yıllardan itibaren teknolojik geliĢmelerin ilerlemesi ve iĢletmelerin rekabetçi ortamda varlıklarını sürdürebilmeleri için üretim Ģekillerinde farklılaĢmaya gitmiĢlerdir. Geleneksel maliyet muhasebesi sistemi üretim maliyetleri hakkında doğru bilgiler üretemediği için iĢletme yöneticilerin yanlıĢ kararlar almasına yol açmaktadır. Özellikle ĠĢletmeler bunun sonucunda üretim maliyetlerinin hesaplamalarında ileriye yönelik karar alma, stratejilerini geliĢtirmesinde gelenekselci yaklaĢımın yetersizliğini giderebilmek için daha yenilikçi faaliyet tabanlı maliyetlemeyi uygulamaya baĢlamıĢlardır. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi, geleneksel maliyetleme sistemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda bu yetersizlikleri gidermek amacıyla geliĢtirilmiĢ yeni bir yaklaĢım olup, maliyetlerin mamullere gerçekleĢtirilen faaliyetlere göre dağıtılmasını sağlamaktadır. Modern bir maliyet sistemi olan Faaliyet Tabanlı Maliyetlime sistemi, zaman içinde kendini geliĢtirerek iĢletmenin genel politikalarını belirleyici bir rol oynamıĢtır. Bu çalıĢmada geleneksel maliyet sistemi ile faaliyet tabanlı maliyetleme sistemin uygulamaları tanıtılmıĢ ve aralarındaki farklılıkları karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢma haddeleme iĢlemi yapan Altek Altek Döküm Hadde Mamulleri A.ġ.‟de yapılmıĢ olup firmada uygulanan geleneksel maliyet sistemi incelendi, faaliyet tabanlı maliyet sistemi inceleme konusuna uygulandı aralarındaki farklılıklar, sistemin yararları ve dezavatajları firmaya sunuldu ve sistemin uygulamasındaki öneriler sunuldu.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5332
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10119296.pdf2.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.