Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5292
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAltunkılıç, Sibel-
dc.date.accessioned2020-01-11T12:05:21Z-
dc.date.available2020-01-11T12:05:21Z-
dc.date.issued2019-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5292-
dc.description.abstractGloballeĢme ile beraber, iĢ yaĢamında küresel bir dönüĢüm baĢlamıĢtır. Bunun ana nedeni global ticaretin artması ve rekabetin de buna bağlı olarak hızlanmasıdır. Bu hızlı dönüĢümün oluĢmasına bağlı olarak tüm dünyada ve Türkiye‟de kadınlar da iĢ hayatında aktif olarak faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. Kadınların çalıĢtığı Ģirketlerin daha verimli olduğu ve rekabette öne çıktığı tespit edilmiĢtir. Bunun yanında ise özellikle Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde kadınların iĢ hayatında erkeklerden geri planda kaldıkları ve iĢ yaĢam kalitelerinin düĢtüğü tespit edilmiĢtir. Bu algı literatürde „cam tavan‟ olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalıĢmanın ana amacı iĢ yaĢamında etkili olan 3 sosyo-kültürel farklılıkların „belirsizlikten kaçınma‟, „güç mesafesi‟ ve „maskülen/feminen boyutların kadın çalıĢanların iĢ yaĢamı kalitesi algılarının değerlendirilmesidir. Bu amaçla detaylı bir literatür taraması yapılmıĢtır. Literatürün incelenmesinin ardından bulguların desteklenmesi amacı ile Ġstanbul‟da ikamet eden ve perakende sektöründe faaliyet gösteren, farklı yaĢlarda ve pozisyonlarda çalıĢan kadın çalıĢanlar arasında nicel bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmada sosyo-kültürel boyut ölçeği ve iĢ yaĢam kalitesi ölçekleri kullanılmıĢtır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectKültürel Farklıklartr_TR
dc.subjectİş Yaşam Kalitesitr_TR
dc.subjectKadın Çalışanlartr_TR
dc.subjectİş Yaşamı Algılarıtr_TR
dc.subjectSocio-cultural dimensionstr_TR
dc.subjectQuality of Work Lifetr_TR
dc.subjectWomen Employeestr_TR
dc.subjectQuality of Life Perspectivestr_TR
dc.title‘SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN İŞ YAŞAMI KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: PERAKENDE SEKTÖRÜNDEN BİR ARAŞTIRMAtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolAlong with the globalization, a global transformation has started in business life. The main reasons ara rapid development of global trade and the acceleration of competition between companies. Women all over the world and in Turkey has started to operate as an active business life due to this rapid transformation. It has been determined that the companies where women work are more efficient and stand out in the competition. Besides, it was determined that, especially if they remain in the background in business life of women than men in developing countries such as Turkey and fall of the quality of work life. This perception is also considered as ‟glass ceiling‟ in the literature. The main aim of this study is to evaluate the perception of the three socio- cultural dimensions as uncertainty avoidance „,‟ power distance „and‟ masculine / feminine of female workers' perspective of quality of work life. For this purpose, a detailed literature review was done. After a review of the literature, a quantitative study was conducted among female employees who live in Ġstanbul and working in retail industry. In the study, socio-cultural dimension scale and work life quality scales were usedtr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber85tr_TR
dc.identifier.bibliographictagAltunkılıç, Sibel, ‘SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN İŞ YAŞAMI KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: PERAKENDE SEKTÖRÜNDEN BİR ARAŞTIRMA(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10248114.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.